​De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft als taak en wettelijk recht de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders van alle ASKO-scholen zo goed mogelijk te behartigen. Om dat te doen, mag de GMR over veel zaken die alle ASKO- scholen aangaan meedenken en/of meebeslissen (het advies- en/of instemmingsrecht). Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over arbeidsomstandigheden (ARBO), ICT, het bestuursformatieplan (de inzet van de formatie over de verschillende scholen), de voor- tussen- en naschoolse opvang etc. Gesprekspartners zijn vertegenwoordigers van het ASKO- bestuur. De GMR pleegt zich kritisch- constructief op te stellen.

De GMR van de ASKO bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 vertegenwoordigers van het personeel van de ASKO- scholen. Elk lid vertegenwoordigt een groep scholen en onderhoudt dan ook regelmatig contact met de desbetreffende scholen.

Samenstelling GMR:

  • Vacature
  • Martien Compier (PGMR Bekema)
  • Marieke Weijers (PGMR Lukasschool)
  • Mindy van den Berg (PGMR Satelliet)
  • Erik Emmelkamp (OGMR Mgr Bekkers)
  • Peter van Grinsven (OGMR de Achthoek)
  • Houssain el Yachouti (OGMR St Jan)
  • Klaas Arnold Klamer (OGMR Het Wespennest- voorzitter)

Zie ook het pdfJaarverslag GMR 2018.pdf

Op schoolniveau bestaat er per school een Medezeggenschapsraad. Meer over die specifieke MR-en kunt u vinden op de websites van de scholen.​