Door waarden gedreven onderwijs: een kernkwaliteit!

Wie zijn ‘wij’ als de ASKO? Welke betekenis heeft het woord katholiek in onze naam? Hoe geeft de ASKO op een eigentijdse wijze vorm en invulling aan de levensbeschouwelijke identiteit? Onderstaande tekst gaat in op deze vragen en maakt duidelijk waar we als de ASKO voor gaan, staan en hoe we ons als organisatie met elkaar verbinden.

Kwalitatief goed onderwijs

De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs.
Kwalitatief goed onderwijs kan in onze visie alleen gerealiseerd worden als er tevens sprake is van waardengedreven onderwijs.

Wij zijn een schoolbestuur met een bijzondere identiteit. Dat wil zeggen dat de scholen onderwijs bieden dat gebaseerd is op waarden die -mede- in de christelijke traditie zijn terug te vinden en algemeen aanvaard zijn in de Nederlandse samenleving. Wij hebben een brede levensbeschouwelijke visie op identiteit, waarbij een uitnodigende houding richting andere levensovertuigingen kenmerkend is. Deze bijzondere identiteit waarborgt dat wij waardengedreven onderwijs bi​e​den. Drie waarden staan hierbij voor ons centraal: verbinding, aandacht en ambitie.

Verbinding, aandacht en ambitie

De eerste waarde is verbinding. Binnen de ASKO verbinden leerlin​gen, medewerkers, ouders en andere onderwijskundige partners zich met elkaar. Maar ook de buurt, de stad, de samenleving en de wereld worden bij het onderwijs betrokken. Door je met elkaar te verbinden kun je verwachtingen naar elkaar uitspreken, op elkaar vertrouwen en elkaar verder helpen.

De tweede waarde is aandacht. Deze waarde staat voor het respect, de compassie en de empathie die het mogelijk maakt dat leerlingen liefdevol en in vrijheid opgroeien. Daarbij speelt ook de aandacht binnen de organisatie voor elkaar een belangrijke rol. We zien elke leerling als uniek mens waarbij we aandacht hebben voor de overeenkomsten en verschillen tussen de leerlingen.

De derde waarde is ambitie. Deze waarde kenmerkt zich door elke leerling, elk team, elke directie, kortom eenieder binnen de ASKO, te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn een lerende en onderzoekende organisatie. Daarnaast is ambitie terug te vinden in de manier waarop de ASKO het gesprek aangaat met de (educatieve) partners: we hebben oog voor onze omgeving, voelen ons b​etrokken bij de omgeving en we stellen ons actief op in de samenwerking met de partners.

De centrale waarden worden door ons krachtig samengevat in de zin: De ASKO verbindt met aandacht en ambitie.

Levensbeschouwelijke identiteit

De bijzondere identiteit beschouwen wij als een kwaliteitskenmerk van de ASKO. De identiteit leeft op de ASKO scholen! Alle scholen geven, samen met de medewerkers, ouders en de buurt, op hun eigen wijze vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Dit gebeurt onder andere door aandacht te besteden aan vieringen, symbolen, rituelen en verhalen uit de christelijke traditie. Identiteit neemt daarom ook continue een prominente plaats in op de strategische agenda van de ASKO en we organiseren verschillende momenten waarop we binnen de stichting over dit kwaliteitskenmerk met elkaar spreken.