• Onderzoek

Toestemming gevraagd voor deelname onderzoek naar de adviesprocedure in groep 8.

Beste ouder en/of verzorger,

Aan het eind van groep 8 krijgt elk kind een schooladvies voor de middelbare school. Schoolbestuur ASKO wil graag onderzoeken of onze schooladviezen leerlingen optimale kansen bieden en of er nog stappen in de verwijsprocedure zijn die we (nog) beter kunnen doen. Daarom doet ASKO mee aan een onderzoek naar het tot stand komen van de schooladviezen van de Universiteit van Amsterdam. Met de resultaten kunnen we de kwaliteit van de schooladviezen versterken.

Hoe verloopt het onderzoek?

We vragen uw kind om een online vragenlijst in te vullen op een beveiligde website in de klas. De afname zal ongeveer 30-45 minuten duren. De vragenlijst zal gaan over het gekregen schooladvies, schoolmotivatie en ambities, en de relatie van uw kind met de leraar. Er zullen ook vragen gesteld worden die niet over school gaan, zoals de leeftijd van uw kind, etniciteit en de thuistaal.

De leraar van uw kind vult ook een vragenlijst in op een beveiligde website. Er wordt gevraagd hoe de school en de leraar een advies geven en er wordt gevraagd naar kenmerken van de individuele leerlingen. Er is een kans dat een aantal vragen over uw kind gaan, bijvoorbeeld over hoe het advies van uw kind is bepaald.

Samenwerking met school

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren wordt de school gevraagd om de toetsresultaten van uw kind te delen met de onderzoekers. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) vragen we ook informatie op over kenmerken van uw kind en de school, onder andere over de ontwikkeling van uw kind op school. De gegevens worden aan elkaar gekoppeld. Uw kind blijft anoniem, dus zonder naam. Het is dus niet mogelijk in het onderzoek te zien over wie het gaat. Het onderzoek richt zich op het versterken van de kwaliteit van het handelen van de scholen en niet op de individuele leerling.

Antwoorden van uw kind en de leraar zijn veilig en blijven geheim.

In alle gevallen zullen de gegevens en antwoorden van uw kind en de leraar geheim blijven en beveiligd worden bewaard. Om hiervoor te zorgen, krijgen deelnemende leerlingen en leraren een anoniem nummer. Als onderzoekers de ingevulde vragenlijsten gebruiken, zien zij alleen dit nummer en niet de naam van uw kind. Ook de school en de leraren krijgen de ingevulde vragenlijst van uw kind niet te zien. Wanneer wij onderzoeksresultaten bekend maken, dan zal uw kind anoniem blijven. Ook zullen de resultaten nooit zijn terug te voeren op de leerkracht of de school.

Dit onderzoek heeft goedkeuring gekregen van de Ethische Commissie van de Universiteit van Amsterdam. U heeft als ouder en/of verzorger alle rechten volgens de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Uw toestemming

Uw kind zal alleen deelnemen aan het onderzoek als u daar toestemming voor geeft. U kunt dit aangeven op het online of papieren toestemmingsformulier. Uw deelname is erg belangrijk om betrouwbare gegevens te krijgen.

Wat vragen wij aan u:

1. Lees de verklaring op pagina 3 van pdfdeze brief;

2. Beslis of u toestemming geeft;

3. Vul bij voorkeur het online toestemmingsformulier in. Indien dat niet lukt vragen wij u om pdfhet ingevulde papieren formulier in te leveren bij de leraar van uw kind. Termijn: graag z.s.m. maar uiterlijk op woensdag 8 maart 2023.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over uw privacy? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit van Amsterdam (email: fg@uva.nl).

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Willem Kuijpers – Bestuurder ASKO

Sara Geven – Universitair Docent Sociologie UvA 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin