• Nieuws

Over de heropening van de scholen op 8 februari.

Beste ouders, verzorgers,

De scholen mogen weer open op 8 februari. Dit is goed nieuws voor de kinderen, hun ouders / verzorgers en voor de scholen. Hoewel we het liefste alles weer willen opstarten zoals het was, is er nog veel anders en onzeker. Daarom willen we u er op wijzen dat we vanaf maandag niet weer in een normale schoolsituatie komen. Zeker door de strengere maatregelen die gelden.

Wij informeren u in deze brief over de belangrijkste informatie en richtlijnen die de scholen meekrijgen vanuit het bestuur. Deze zijn gebaseerd op het servicedocument van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In deze brief zetten we de belangrijkste maatregelen op een rij. De richtlijnen staan ook uitgewerkt in een bijlage bij deze brief. Wij hebben in deze versie van de brief het aangepaste advies rondom verkouden kinderen verwerkt.

Wij volgen als ASKO bestuur de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de PO-Raad. De uitgangspositie is dat de scholen op 8 februari openen, mits dat veilig en verantwoord kan. In bepaalde gevallen kan maatwerk aan de orde zijn. Dit hoort u van uw eigen schooldirecteur die hierbij instemming nodig heeft van de MR, en afstemt met het schoolbestuur en met de kinderopvang.

Strengere richtlijnen bij besmetting en quarantaine
Er gelden strikte richtlijnen bij besmettingen en strikte richtlijnen bij quarantaine. Wij wijzen u erop dat dit betekent dat het onderwijs van uw kind van de een op andere dag weer tijdelijk op afstand plaats zal vinden of in het uiterste geval kortstondig uitvalt. De regels omtrent de aangescherpte quarantaine, staan in de bijlage bij deze brief beschreven.

Aangescherpte regels met betrekking tot verkouden kinderen per 8 februari
Waarschijnlijk heeft u het op het nieuws gehoord. Het OMT heeft op vrijdag 5 februari laat op de avond een nieuw advies uitgebracht over het test- en thuisblijfadvies voor kinderen van 0-12 jaar (t/m groep 8). Dit advies is inmiddels verwerkt in de protocollen van de PO-Raad. Deze protocollen zijn leidend voor onze scholen en zijn terug te vinden op lesopafstand. Het advies gaat in vanaf maandag 8 februari.

Voor kinderen van 0-4 jaar blijft de uitzondering bestaan dat zij met verkoudheidsklachten naar de opvang mogen.

Wat houdt het advies in: Voor kinderen van 4-12 jaar die naar de basisschool gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari aangepast. Kinderen moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Meer informatie leest u op de site van het RIVM

Vanuit de school van uw kind, zult u informatie ontvangen wat dit specifiek voor de situatie bij u op school zal inhouden.

Rekening houden met elkaar
Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden als het verkouden is. Dat vragen wij u om de veiligheid voor andere leerlingen en onze medewerkers te waarborgen. We weten dat het RIVM heeft bepaald dat een kind met alleen neusverkoudheid niet thuis gehouden hoeft te worden (het zogenaamde snottebellen-beleid). Toch doen we een dringend beroep op u om bij twijfel uw kind wel thuis te houden en eventueel te laten testen. Ook vragen wij u om verantwoordelijkheid te nemen om afstand te houden, vooral bij het brengen en ophalen. We verzoeken u als ouders om daar ook onderling alert op te zijn en elkaar daarvan bewust te houden.

Privacywetgeving tijdens de corona crisis
Het kan voorkomen dat een ouder vraagt naar de naam van een besmette leerling of medewerker. Hoe begrijpelijk die vraag ook is, dat mag een school niet doen. Scholen hebben zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.

Leerplicht
Hoewel iedereen begrip heeft voor zorgen die leven onder ouders, geldt de reguliere leerplicht. Kinderen moeten naar school, tenzij er aantoonbare medische redenen zijn bij het kind of bij de huisgenoten om het kind thuis te houden. Vrijstelling kan alleen verleend worden door de leerplichtambtenaar. Ouders kunnen geen verlofaanvraag indienen om een kind de komende periode thuis te houden.

Tussenschoolse opvang
De GGD heeft aangegeven dat de TSO onder het openingsregime van de school valt. Dit betekent wel dat er overleg zal moeten zijn met de organisatie van de kinderopvang over de van het personeel. De kinderopvangbranche zal daar nog duidelijkheid over geven. De school heeft ruimte om te bepalen in welke vorm de TSO wordt aangeboden. Dat zal de school in overleg met de MR doen. Ouders worden hierover door de school geïnformeerd.

Buitenschoolse opvang
De BSO blijft voorlopig nog gesloten. Deze is uitsluitend beschikbaar voor noodopvang onder dezelfde voorwaarden die nu ook gelden.

Dit geldt ook voor BSO’s die onderdeel zijn van een Integraal Kindcentrum (IKC)

Wij vragen u om de rekening van de BSO door te betalen. Op die manier behoudt u als ouder het recht op kinderopvangtoeslag en de plek op de opvang.

Medezeggenschap
De school houdt nauw contact met de MR over besluiten en maatregelen die het gevolg zijn van de corona crisis. Het gaat dan in ieder geval om een duidelijke toelichting op de beweegredenen en de aard van gekozen maatregel. 

Meer informatie
U vindt de actuele informatie over scholen en Corona en de meest actuele versie van de brieven hier op de website van de GGD Amsterdam: 

Voor de meest actuele informatie over kinderen, school en COVID-19: zie deze website

Mocht u als ouder / verzorgen vragen hebben aan de GGD, dan kunt u die stellen via: 020 5555202 (maandag tot en met zondag 08.00 – 20.00 uur). De GGD is bezig met het organiseren van een aantal webinars voor scholen en voor ouders. Wanneer wij hier meer informatie over hebben, zullen wij die via de school van uw kind met u delen.

Als we allemaal ons steentje bijdragen, aan de maatregelen, hygiëne en rekening houden met elkaar, zullen we ook dit weer voor elkaar krijgen. Ik vertrouw erop dat we dit samen zullen doen.

Met vriendelijke groet,

Dorien Nelisse

Bestuursvoorzitter ASKO scholen.

Bijlage: Richtlijnen voor opening per 8 februari 

1. Volledige opening van de scholen, maar wel maatwerk
Alle scholen van onze stichting gaan vanaf maandag 8 februari zo veel mogelijk volledig open. Dat heeft het bestuur besloten na overleg met collega-besturen, de gemeente Amsterdam en met alle schoolleiders van de ASKO. De uitgangspositie is dat de scholen op 8 februari openen, mits dat veilig en verantwoord kan. In bepaalde gevallen kan maatwerk aan de orde zijn. Dit hoort u van uw eigen schooldirecteur die hierbij instemming nodig heeft van de MR, en afstemt met het schoolbestuur en met de kinderopvang en BSO. 

2. Buitenschoolse opvang verantwoordelijk voor noodopvang na schooltijd
Als een school volledig geopend is vervalt de noodopvang tijdens schooltijd. Na schooltijd is de buitenschoolse opvang verantwoordelijk voor de noodopvang. 

3. Halen en brengen van kinderen
OCW raadt aan dat scholen gespreide begin- en pauze- eindtijden. Scholen zullen hier zelf keuzes in maken. Leerlingen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Ouders van jongere kinderen blijven buiten het schoolgebouw. School maakt een plan voor de locaties waar ouders hun kind kunnen afleveren. Het bestuur vraagt ouders om ook buiten bij het halen en brengen een mondneusmaskers te dragen. 

4. Advies mondneusmaskers voor leerlingen van groep 7 en 8
Mondneusmaskers kunnen worden overwogen voor leerlingen van groep 7 en 8, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de school. 

5. Mondneusmasker medewerkers
OCW geeft het advies om medewerkers die werken met leerlingen van groep 7 en 8 een mondneusmasker te laten dragen. Het bestuur stelt dat niet verplicht. Elke school en elke medewerker mag daarin zijn of haar eigen afweging maken.

6. Het beperken van contact tussen leerlingen van verschillende groepen.
OCW geeft het dringende advies om het contact tussen de leerlingen van verschillende groepen zoveel mogelijk te beperken en ook in de klas zou met subgroepen gewerkt moeten worden. Uiteraard kunnen scholen dat proberen, maar het is praktisch gezien maar beperkt mogelijk. Als scholen opengaan betekent het dat verschillende groepen samen buiten spelen in de pauze. Ook het geven van extra ondersteuning aan kinderen gebeurt soms in kleine, gemengde groepen. Het is niet altijd mogelijk om dat anders te organiseren. De schooldirecteur bekijkt in hoeverre tegemoet gekomen kan worden aan dit advies. 

7. Hele groep blijft thuis als één leerling besmet is
Het kabinet heeft besloten dat een hele klas 5 dagen thuis blijft als één van de leerlingen positief op corona is getest. De klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als ouders hun kind niet willen laten testen, moet hun kind nog 5 dagen extra thuis blijven. Dat levert dan natuurlijk organisatorische problemen op, omdat een deel van de kinderen weer naar school mag en een deel niet. Het geven van online onderwijs kunnen we dan niet garanderen omdat de leraar in de klas onderwijs geeft. De broertjes/zusjes van een positief geteste leerling (of een ander gezinslid) moeten eveneens 5 dagen thuis blijven. School zoekt bij een gemelde besmetting altijd contact met de GGD voor instructies. Ook als een leraar positief wordt getest, moet de groep of de groepen van deze leraar 5 dagen thuisblijven. Bij vakleraren (bv. gym) kan het betekenen dat meerdere groepen 5 dagen thuis moeten blijven. 

8. Gymnastiek
In principe kunnen gymlessen vanaf 8 februari doorgang vinden. Nog steeds geldt daarbij de voorkeur om waar mogelijk de gymles naar buiten te verplaatsen. Ook hier houdt het bestuur rekening met de zorgen die er kunnen leven bij gymleraren die veel leerlingen van verschillende groepen lesgeven. Om die reden krijgen scholen tot de krokusvakantie de ruimte om te bepalen of en in welke vorm gymnastiek wordt gegeven. We zullen de komende tijd moeten bezien wat er na de krokusvakantie mogelijk is. 

9. Schoolreisjes, excursies, schooltuinen en schoolzwemmen
We vragen de scholen om vooralsnog uitsluitend onderwijsactiviteiten te organiseren en geen schoolreisjes. Educatieve excursies en schooltuinen kunnen wel plaatsvinden, mits de school uitsluitend teamleden inzet voor de begeleiding en de locatie voldoet aan de voorzorgsmaatregelen van het RIVM. Schoolzwemmen is voorlopig niet mogelijk. 

10. Zoveel mogelijk online contact met ouders
Ouders kunnen nog steeds alleen op uitnodiging het schoolgebouw in. Scholen zullen daar terughoudend in zijn. Het contact zal hoofdzakelijk online plaatsvinden. Als school besluit bepaalde ouders wel in het schoolgebouw uit te nodigen worden alle voorzorgsmaatregelen genomen die we volgens het RIVM moet treffen.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin