Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.​

Stroomschema:

Klacht in schema


De volledige regeling staat hier. Zie ook het overzicht contactgegevens van de in de regeling genoemde partijen.

Verwerking leerlingengegevens en privacy bij ASKO

Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen. Meer informatie over dit onderwerp treft u aan onder de knop privacybeleid.

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.

Meldingsformulier melding of klacht

Dit formulier kunt u gebruiken voor het melden van:

  • (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag
  • (vermoedens van) schendingen van de integriteitscode
  • klachten (zie klachtenregeling)

Nb. Dit formulier is niet bedoeld om meldingen te doen over privacyschendingen of vragen te stellen over het informatie- en privacybeleid.

Vul een naam in
Vul hier je straatnaam en huisnr. in
Vul hier je postcode in
Vul hier je woonplaats in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een telefoonnummer in
Vul hier de school in waar het om gaat
Vul een bericht in

* Verplichte velden

Deze melding of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Wij kunnen geen anonieme meldingen of klachten in behandeling nemen. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling en de integriteitscode van ASKO.