We nemen de verantwoordelijkheid voor een voedende en veilige omgeving, waarin leerlingen kunnen leren en groeien. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders en met onze partners en stakeholders.

shutterstock 659554909 GrootElk kind heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs vergroot je kansen een leven lang en zorgt ervoor dat je optimaal je talenten kan ontwikkelen. Meer dan ooit concluderen we dat scholen die actief samenwerken met de omgeving kinderen beter kunnen helpen om kansrijk op te groeien. ‘It takes a village to raise a child’. Het appelleert aan de noodzaak om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor een voedende en veilige omgeving, waarin kinderen kunnen leren en groeien. Het vraagt van scholen om samen met ouders, gemeente, de bibliotheek, welzijn, sport en kinderopvang de krachten te bundelen en elkaar te ondersteunen. Aangezien ouders en kinderen vertrouwen hebben in de leerkracht en het team, is de school een krachtige basis om in co-creatie te werken aan een betere startpositie van onze leerlingen.

Zo urgent is het

Voor te veel kinderen in Amsterdam en omgeving is het moeilijk om goed mee te komen op school vanwege een andere taal- en/of culturele achtergrond, persoonlijke uitdagingen en/of een lastige thuissituatie. Zonder hulp lopen deze kinderen een ontwikkelvertraging op die bijna niet meer te verbeteren is. De Inspectie van het Onderwijs wijst er bovendien op dat kinderen van laagopgeleide ouders vaak lagere schooladviezen krijgen, ondanks dat hun toetsscores vergelijkbaar zijn met die van kinderen van hoogopgeleide ouders. Deze trend is onwenselijk en vergroot kansenongelijkheid. Die kansenongelijkheid wordt bovendien op andere gebieden versterkt. In de mate waarin ouders gebruik maken van een mogelijke tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang en bijvoorbeeld in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van buitenschoolse activiteiten. Verschillen tussen kinderen in hun kansen om te groeien en zich te ontplooien moeten we structureel aanpakken en waar mogelijk voorkomen. Samenwerking met ouders en externe partners is de sleutel tot succes.

Wat hebben we over vier jaar bereikt?

ASKO laat zien waar de organisatie en de scholen voor staan. We laten zien een toonaangevende organisatie te willen zijn die bijdraagt aan de maatschappelijke opgave. Dit doen we vanuit verbinding met onze missie en visie en met een sterk gedefinieerde identiteit. We dragen ons steentje bij door sterke verbindingen te creëren met ouders, gemeenten en organisaties voor opvang, welzijn, sport en cultuur. Er is sprake van sterk partnerschap tussen ouders, de school en de wijk. We geven ruimte aan de cultuur en talenten van ouders in de school en betrekken ouders actief bij het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van een Taalvriendelijke School of de ASKO-Familieschool. Leerlingen van verschillende achtergronden ontmoeten elkaar, gaan samen naar school, kunnen veilig buitenspelen, hebben de ondersteuning die nodig is en krijgen allemaal een schooladvies dat past bij hun capaciteiten. Op deze manier bieden we leerlingen met elke achtergrond en thuissituatie de beste kansen om een maximaal schoolresultaat te behalen. ASKO scholen hebben zich idealiter ontwikkeld tot integrale kindcentra. Binnen de (integrale) kindcentra van ASKO wordt in ieder geval gewerkt aan de volgende doelen:

 1. Doorgaande ontwikkellijnen tussen kinderopvang of peuterspeelzaal naar basisonderwijs, in het bijzonder vroeg- en voorschoolse educatie.
 2. Een ‘warme overdracht’ tussen onderwijs en opvang om in te kunnen spelen op de educatieve behoeften van de leerlingen.
 3. Gezamenlijk pedagogisch beleid tussen onderwijs en opvang.
 4. Gezamenlijk team van onderwijs- en opvangpersoneel met idealiter één centrale aansturing.
  Vanuit een gezamenlijke visie (van school en kinderopvanglocatie) is vroegsignalering van ontwikkel- en gedragsproblematieken bij leerlingen mogelijk met maximale ontwikkelingskansen als gevolg.

Om kansen voor alle leerlingen te versterken, hebben meerdere ASKO-scholen zich ontwikkeld tot Familieschool. Dat houdt in dat ze werken volgens drie basisprincipes.

 1. De rijke schooldag waarin leerlingen hun talenten ontdekken in sport, muziek, beeldende vorming, dans, toneel of beeldende kunst. Ook is er tijdens en na schooltijd een breed reken-, taal- en wereldburgerschapsaanbod.
 2. De ouders zijn volwaardig (pedagogisch) partner met wie activiteiten en bijeenkomsten worden georganiseerd, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor (opvoed)ondersteuning- en begeleiding, activiteiten in de wijk, de overgang van voor- naar vroegschool en de overgang van PO naar VO.
 3. Een Familie Servicepunt in de school waar ouders worden ondersteund bij allerhande vraagstukken, waardoor een stabielere thuissituatie ontstaat en maximale ontwikkeling van kinderen mogelijk is.

Wat spreken we met elkaar af?

 • Het bestuur stimuleert de samenwerking of zelfs ontschotting van onderwijs-opvoeding-zorg-opvang-ontspanning. Het bestuur onderzoekt mede daartoe integratie van onderwijs en opvang en creëert relevante bestuurlijke en strategische partnerschappen.
 • Onze scholen hebben in samenwerking met relevante externe partners een passend educatief aanbod of bieden een passende onderwijsplek die drempels wegneemt voor leerlingen met extra uitdagingen.
 • Onze scholen betrekken ouders actief in gezamenlijk leren en ontdekken en vergroten hun wereld in co-creatie met externe partners.Het bestuur stimuleert de implementatie van de Taalvriendelijke School en initiatieven die leiden tot een ‘rijke schooldag’.
 • Onze scholen dragen actief bij aan de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda.
 • Onze scholen ontwikkelen zich idealiter tot een (integraal) kindcentrum.
 • Onze scholen met een hoog schoolgewicht realiseren het ASKO-Familieschool concept.

Hoe weten we dat we onze doelen bereikt hebben?

 • Het bestuur toont aan dat met benoemde afspraken en in samenwerking met partners de kansengelijkheid is vergroot.
 • Het bestuur evalueert de tevredenheid van strategische externe partners over de gerealiseerde samenwerkingen en de bijdrage aan de maatschappelijke opdracht. Hierbij wordt ASKO gezien als een zichtbare, belangrijke en gewaardeerde samenwerkingspartner.