​Informatie Communicatie Technologie (ICT) heeft onze maatschappij de laatste 20-30 jaar ingrijpend gewijzigd; bijvoorbeeld in de manier waarop we werken en met elkaar communiceren.
Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag gehad op onze organisatie. ICT speelt een rol als hulpmiddel in het onderwijsleerproces op de scholen. En met betrekking tot de lesinhoud is er bijvoorbeeld aandacht voor digitale geletterdheid. ​Daarnaast wordt ICT ingezet als middel bij de bedrijfsvoering. Al met al is er al veel bereikt maar er blijft nog veel door te ontwikkelen.

Wij zien de snelle ontwikkelingen rondom ICT als kans om het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij willen we graag van elkaar leren. In de winter van schooljaar 2013-2014 was er bijvoorbeeld een pilot leren met behulp van tablets in groep 4 bij de Avonturijn. In plaats van met een ​methode op papier wordt gewerkt met digitaal leermateriaal waarbij elke leerling een eigen tablet gebruikt. Ondertussen zijn er twee artikelen over deze pilot verschenen: een tussenevaluatie en een terugblik op de pilot.

Maar er zijn meer vernieuwende initiatieven. Zie bijvoorbeeld het artikel over 3D-printen op de Willibrordschool.

Voortbouwend op deze ervaringen heeft ASKO in de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 een stichtingsbreed traject leren met ICT doorlopen. 

Met het ASKO-brede project Leren met ICT beoogden we de inzet van ICT in het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Dankzij veel enthousiasme van de deelnemers en niet in de laatste plaats degelijke ondersteuning van externe specialisten hebben we veel met -en van- elkaar kunnen leren. En daarmee heeft elke school een flinke stap in de eigen ontwikkeling kunnen maken.

In onderstaand filmpje een impressie van wat wij hebben bereikt.

Of bekijk wat artikelen: