• In de spotlight

Met onderwijspassie, scherp op inhoud, kansengelijkheid en diversiteit.

Voor ondernemende en waarden-gestuurde organisatie met 33 scholen in het multiculturele Amsterdam e.o.

Profielschets voorzitter en lid raad van toezicht

Wie zijn wij

De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) is met ruim 9.000 leerlingen en 900 medewerkers de grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken. De 33 scholen in de gehele stad Amsterdam en in Landsmeer, Badhoevedorp, Muiden, Weesp en Duivendrecht bieden onderwijs dat gebaseerd is op een brede levensbeschouwelijke visie op identiteit. Een uitnodigende houding naar alle levensovertuigingen en ruimte voor geloofsinspiraties kenmerkt ons als organisatie. Drie waarden staan centraal:

verbinding – aandacht - ambitie

De bij ASKO aangesloten basisscholen hebben ieder hun eigen naam, eigen gezicht en eigen verantwoordelijkheid en worden ondersteund door het bestuursbureau. De organisatie staat onder leiding van een eenhoofdig college van bestuur.

ASKO besteedt veel zorg aan kwalitatief goed onderwijs en het verder ontwikkelen van onderwijsbeleid. ASKO is een actieve partner in de gemeenten waarin de scholen zijn gevestigd en participeert in tal van samenwerkingsverbanden.

Het onderwijs kenmerkt zich door:

 • hoogwaardige inhoud en onderwijskwaliteit;
 • kansengelijkheid en talentontwikkeling;
 • inbedding in de hyperdiversiteit van de Amsterdamse regio;
 • grote betrokkenheid van alle medewerkers.

Zie voor meer informatie: ASKO jaarverslag 2019.

ASKO heeft een betrokken raad van toezicht die haar toezichthoudende taak voor de stichting vervult en het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert bij het te ontwikkelen en uit te voeren beleid voor de komende jaren. De raad kent een audit- en remuneratiecommissie. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de GMR, en is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de grondslag en doelstellingen van de stichting aanwezig is;
 • er een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is waarbij te denken valt aan onderwijskundige, financieel-economische, HRM-huisvesting-facilitaire, ICT-gerichte en organisatie-bestuurskundige achtergronden;
 • de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het college van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • er adequaat wordt voorzien in de werkgevers-, advies-, controle- en klankbordfunctie ten behoeve van het college van bestuur en de ambassadeursfunctie voor de ASKO als geheel.

Wie zoeken wij

In 2021 ontstaan vanwege het aflopen van de reguliere zittingstermijn vacatures voor een voorzitter en een lid raad van toezicht. Wij zoeken leden die vanuit verschillende achtergronden maatschappelijke kennis en ervaring meebrengen en op basis daarvan extra kwaliteit kunnen toevoegen aan de ASKO. Er zal worden gekeken naar een brede spreiding van (maatschappelijke) achtergronden, leeftijden en bij voorkeur regionale binding. Wij streven binnen de Raad naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit van de Amsterdamse samenleving. Voor de te benoemen leden gaat de voorkeur uit naar kandidaten met financieel-economische kennis en/of een onderwijsachtergrond. Eén van de te benoemen leden zal de positie van voorzitter vervullen. Het te benoemen lid raad van toezicht zal zitting nemen in de auditcommissie.

Van de leden van de Raad verwachten wij dat zij kunnen omgaan met veranderingen en boven de materie kunnen staan. Verbondenheid met de regio Amsterdam is, evenals ervaring in het functioneren binnen een raad van toezicht, van belang.

Kwaliteiten

Kwaliteiten die wij van u verwachten zijn:

 • algemene bestuurlijke sensitiviteit, kennis en ervaring;
 • voldoende tijd om de rol in te vullen;
 • verbinder/netwerker;
 • met een open en constructieve houding te zorgen voor een vruchtbare samenwerking binnen de raad en tussen de raad van toezicht en het college van bestuur met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor;
 • affiniteit met en inzicht in het (primair) onderwijs en affiniteit met de doelstelling en de grondslag van deze organisatie in het bijzonder;
 • een actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten;
 • het kunnen nastreven van strikte onafhankelijkheid, onpartijdigheid, verantwoordelijkheid en integriteit;
 • een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
 • met empathie en vanuit verbinding een sparring partner zijn voor het college van bestuur;
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een goed oordeels- en kritisch vermogen;
 • vermogen om analytisch en buiten bestaande kaders te denken;
 • voor één van beiden: kennis van en ervaring op het gebied van onderwijs;
 • het brengen van inspiratie.

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient u:

 • het vermogen te hebben om met gevoel voor en kennis van governance de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en senioriteit te beschikken om soepel een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • te beschikken over een onderzoekende en reflecterende houding en snel te kunnen schakelen tussen de verschillende toezichthoudende rollen;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat u zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook uw netwerk kan benutten.

Praktische informatie en procedure

Het betreft een toezichthoudende rol met een jaarlijkse beloning op basis van de criteria van de VTOI. Per jaar vinden 5 tot 6 reguliere vergaderingen plaats en diverse relevante (commissie-)bijeenkomsten.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u op het feit dat personen die in dienst zijn van ASKO of hun directe verwanten niet in aanmerking komen voor de functie, evenals ouders van wie de kinderen onderwijs volgen op een ASKO-school, personen die zitting hebben in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en personen die betaalde diensten verrichten voor de organisatie.

De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 6 september 2021. Het gesprek met de benoemingsadviescommissie is gepland in de week van 13 september.

Uw motivatie en curriculum vitae kunt u versturen via vbent.org, ter attentie van mevrouw drs. Marja de Kruif, onder vermelding van vacaturenummer 20210253.

Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.

We zien uw reactie graag uiterlijk maandag 30 augustus 2021 tegemoet.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin