Notulen MR vergadering 22 januari 2018

  • Gemaakt op: 26-2-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Notulen Medezeggenschapsraad

Woensdag 22 januari
16.00 tot 18.00 uur
Locatie: lokaal Rosien
Voorzitter : Rosien
Notulist : Naima
Aanwezig : Rosien, Renée, Rafia, Fadila, Naima en Jeffrey

- Opening vergadering door Rosien.
- Notulen vastgesteld.

Leerlingenraad
Jamila, leerling groep 7, kwam vertellen over de leerlingenraad en ze kwam informatie halen over de MR.

Notulen vorige vergadering
· Taalplan teruggekoppeld naar Ivana.
· Ouderportaal: Engels is veranderd.
· Cursus pleinwacht moeders is gestart
· GMR biedt cursussen aan voor de MR. Er is een basiscursus van twee avonden op 5 en 19 maart, de tweede basiscursus is op woensdagavond 30 mei en 6 juni. (Rafia gaat dit volgen)

Plusklas
Soraya is aanwezig om kort te vertellen over de Plusklas. Soraya leidt nu de plusklas en deze tijdens haar zwangerschapsverlof overgenomen door Sarah. Beleidsplan wordt dit schooljaar vorm gegeven door met Soraya en Sarah en met Sebastiaan besproken.

Inspiratieavond
Er waren weinig ouders. Volgende MR vergadering; wat er anders kan en hoe er wel succes geboekt kan worden.

Schoolplan
Vervangen:
- Engels vanaf groep 1. Engels vanaf groep 1 lijkt de MR niet verstandig.
Argumenten: in de groepen 1 en 2 is er over het algemeen een Nederlandse taalachterstand.
De kinderen moeten eerst de Nederlandse taal goed beheersen, voordat er een andere taal (Engels) wordt aangeboden.
Tegenargumenten: met de visie om ouders binnen te halen, is het geven van Engels in de onderbouw wel een mooie trigger.
Tussenoplossing: spelenderwijs Engels aanbieden d.m.v. spel en muziek.

- ADI
Niet behouden, omdat er vanuit Dalton meer zelfstandigheid wordt verwacht.
Instructie wordt nu anders ingezet.

Behouden/in nieuwe schoolplan:
- Dalton.
Doelen vanuit de DOP (Daltonvisitatie)
Dalton certificatie: dat alle nieuwe leerkrachten geschoold moeten zijn of worden.

- Digitaal rapport/ rapport op Daltonvaardigheden
Wordt verder ontwikkeld samen met de innovatoren.

- Taal:
Dit wordt verder ontwikkeld samen met de innovatoren (taal + nt2).

- Rekenen:
Dit wordt verder ontwikkeld samen met de innovatoren.

- OGW:
Dit wordt verder ontwikkeld samen met de innovatoren.

- Plusklas / Day a week:
Dit wordt verder ontwikkeld samen met de innovatoren.

- Ondersteuningsplan:
Wat kunnen we als school doen aan passend onderwijs.

- Cultuurbeleid:
Er kan meer ingezet worden op talenten van leerlingen.
Meer BEVO, ook om ouders te trekken.
Projectgericht werken (bijv. meer samenwerken met de stadsboerderij)
Wetenschap en techniek
(MR heeft het cultuurbeleid nooit gezien).

- Burgerschap / Educatieve partnerschap
Nog betere samenwerking met ouders
Vragenlijst behouden voor beeld

- Professionalisering team:
Engels
Eventueel oriënteren op nieuwe methode?
Voor- en vroegschoolse educatie. Voorschool is door de gemeente veranderd. Ouders moeten nu hiervoor betalen. Nadeel kan zijn dat kinderen niet meer worden gebracht naar de voorschool, waardoor een nog groter taalachterstand optreedt. Dit wordt in de gaten gehouden, hoe dit zal gaan. Sebastiaan gaat de gemeente signaleren. Het plan wordt op dit punt niet aangepast.

Exploitatie-overzicht
Baten: positief saldo.
De school moet kunnen beargumenteren waar het geld heen gaat.
De begroting is toentertijd door vorige directeur gemaakt.
Er zijn meer schoonmaakkosten; meer lokalen
Ongevallenverzekering is omhoog gegaan
Meer betalingen vrijwilligers

De begroting
De lasten gaan omhoog, omdat de leraren ouder worden. Hiervoor krijgt de school ook meer geld.

VLOA
Subsidies zijn aangevraagd en vallen waarschijnlijk positief uit. In maart sluiten de subsidierondes.

Volgende punten voor de volgende vergadering
- Vakantie dagen / studiedagen
· Staking(en)
- Huishoudelijke reglement
- Taken Assia en Sebastiaan
- Betrokkenheid ouders a.d.v. inspiratieavond

Foto's

Video's

Meer informatie