Nieuwsbrief februari 2018

 • Gemaakt op: 2-2-2018 20:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Amsterdam, februari 2018 


Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Verschillende acties hebben wij binnen het onderwijs ondernomen. Meer salaris en tijd voor docenten, kleinere klassen, meer klassenassistenten, enz. In totaal voor een aantal miljarden. Nu gaat het economisch goed in Nederland, dus 'we' kunnen weer wat uitgeven. Dat is mooi. Wel is de optelsom van de verlangens een heel groot bedrag. Hebben we dat over voor het onderwijs en onze kinderen? De problemen zijn groot in het onderwijs. Ondanks dat we het niet slecht doen in allerlei internationale scorelijstjes, zijn de problemen fors. Het lerarentekort neemt toe en we merken het in deze periode van de griepgolf. Elke dag proberen wij het maximale uit de kinderen te halen met de leerkrachten, die er zijn. Het komt nu incidenteel voor dat er een groep verdeeld moet worden. Verdelen is een noodoplossing, maar het is een oplossing op dat moment. We hopen op uw begrip hiervoor.
Het tekort wordt steeds groter en al prijzen we ons gelukkig dat wij elk jaar weer onze vacatures kunnen invullen, het wordt wel steeds moeilijker, zeker bij uitval wegens bevallingen en ziekten. Dit 'probleem' verdiend onze aandacht en we blijven ons inzetten om tot een structurele oplossing te komen. We houden u op de hoogte van verdere acties.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Ophalen kinderen
We hebben vele naschoolse activiteiten in school. Dit is fijn voor alle leerlingen van de Lukasschool. Het is de bedoeling, dat u uw kind na afloop van de activiteit ophaalt. Wij merken dat ouders steeds eerder hun kind op willen halen met als gevolg dat wij constant de deur moeten openen of dat er ouders in school wachten. Dit werkt voor ons niet prettig en wij willen u ook vragen buiten te wachten totdat het tijd is om uw kind op te halen. We zullen dan de deur open doen voor u. Dank voor de medewerking.

Identiteitsvorming en wereldburgerschap

Wij geloven in het belang van persoonsvorming, burgerschap en levensbeschouwelijk leren binnen het onderwijs. Want in de school komen mensen uit verschillende leefwerelden samen. Daar stellen leerlingen hun levensvragen en ervaren onderlinge verscheidenheid. Dat biedt hen de kans zowel hun eigenheid als de diversiteit te onderzoeken. Vragen stellen, luisteren naar elkaar en samen filosoferen of onderzoeken: onmisbare vaardigheden voor alle leerlingen. Het stimuleren van de levensbeschouwelijke ontwikkeling is een belangrijke opgave waardoor leerlingen uitgedaagd worden om uit te groeien tot kritische wereldburgers.
De wereldreligies krijgen elk jaar van onze school de aandacht. Na de Islam, het Hindoeïsme en het Christendom is nu ook het Jodendom aan de beurt. Als school vinden wij het belangrijk dat er wordt gekeken naar verschillende aspecten van dit geloof. Dit betekent onder andere dat juf Melissa op school lessen gaat geven aan de leerlingen over het Jodendom. Ook andere activiteiten, zoals een museumbezoek, worden aangeboden door de school rondom dit thema.

Juf Melissa geeft voor de ouders een koffiecollege over het Jodendom op woensdag 14 februari van 0845-0915u in teamkamer van de school. U bent van harte welkom.

Gebruik ouderkamer
De functie van oudercontactmedewerkers is met de nieuwe wet op de harmonisatie van de kinderopvang komen te vervallen. De ouderkamer gaan we dan ook opnieuw inrichten als taallokaal. In dit lokaal zullen verschillende kinderen (van met name de groepen 1-2) in kleine groepjes extra taalles krijgen. Het is niet meer de bedoeling, dat ouders gebruik maken van deze ruimte, omdat wij de ruimte nodig hebben.

Definitief eindadviezen voor het voortgezet onderwijs
Vorige week hebben alle  leerlingen van onze groepen 8 hun eindadvies gekregen. Het eindadvies maken we samen met de leerkrachten van de groepen 8, de interne begeleiders en de directie. Bij de VO-gesprekken met de ouders en de kinderen zit altijd iemand van de directie.

Op 17–18–19 april maken de leerlingen van groep 8 nog de Cito Eindtoets. Indien de score van de Cito Eindtoets hoger uitvalt dan het eindadvies, dan zullen wij het advies heroverwegen. De leerlingen van de groepen 7 krijgen voor de zomervakantie hun voorlopige advies.   

Bibliotheek
Er is door een grote groep ouders enthousiast gereageerd op onze laatste oproep. Er hebben zich 16 ouders gemeld om de schoolbibliotheek te gaan draaien. Dit is erg fijn!!  We zijn altijd op zoek naar extra ouders. Bent u in de gelegenheid te helpen dan kunt u dit aangeven bij juf Desiree van groep 4a of haar een mail sturen (d.companje@askoscholen.nl). Het is geen moeilijk werk en u krijgt uitleg hoe alles werkt.

'de Coolste Baan van Nederland'
Het Olympisch Stadion is weer omgetoverd tot  'de Coolste Baan van Nederland', een 400 meter-ijsbaan met een krabbelbaan en curlingbanen voor schaatsplezier voor jong en oud. Als slotspektakel van De Coolste Baan van Nederland wordt in het weekend, van 9 t/m 11 maart 2018, ook nog de ISU WK Allround schaatsen georganiseerd! In het kader van dit evenement organiseert de gemeente Amsterdam i.s.m. de KNSB, House of Sports en de Jaap Edenbaan, in aanloop naar en tijdens de Coolste Baan van Nederland, allerlei leuke side events en arrangementen voor alle scholen in Amsterdam. Meester Sjoerd heeft geregeld dat wij op maandag 19 februari met de groepen 6-7-8 mogen gaan schaatsen op 'de Coolste baan van Nederland'! De groepen 5 gaan op een andere dag ook nog schaatsen. We hebben er zin en gaan ons beste beentje voor zetten.

Terugblik: Inspiratie avond
We hebben verschillende onderwerpen besproken met de aanwezige ouders. We hebben een andere organisatie vorm moeten kiezen, omdat er ouders niet aanwezig waren, die zich wel hadden opgegeven, waardoor we als één groep alle workshops hebben gevolgd.
Mochten we een volgend moment organiseren dan is het wel van belang dat als u zich intekent voor dit moment u ook komt. Het team van de Lukasschool organiseert deze momenten speciaal voor u.

Personeel 

 • Juf Soraya (groep 4b en Plusklas) is zwanger en zal tot de voorjaarsvakantie werken bij ons, voordat zij met verlof gaat. Zij zal worden vervangen door juf Sarah Blom. Sarah start al per 1 februari bij ons op school, zodat zij goed ingewerkt kan worden door juf Soraya en het werk in de Plusklas en groep 4b over kan nemen.
 • Juf Ivana (schakelklas leerkracht groep 5 en taalinnovator) heeft de school verlaten. Ze was erg verrast door het warme afscheid van kinderen, ouders en collega's.  Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen door juf Leanne.
 • Juf Marieke (groep 8a) is zwanger en zal voor de meivakantie met verlof gaan. We zijn nog hard aan het zoeken voor een geschikte vervanger.
 • Juf Els (onderwijs assistent groepen 4) is ook weer terug, maar zij pakt het werk nog rustig op.
 • Juf Marijke (groep 3b) vervangt op dit moment juf Joyce van Haeften. Juf Joyce is herstellende van een heupoperatie en zal na de voorjaarsvakantie weer rustig terug komen op school.
 • Onze nieuwe stagiaires zijn weer gestart in de verschillende groepen en zullen tot de zomervakantie stage lopen bij ons op school.
 • Juf Zeynep (Ouder-Kind-Adviseur) heeft juf Stefanie vervangen. Op donderdag 8 februari is juf Zeynep er voor het laatst en juf Stefanie start in week van 12 t/m 16 februari weer met werken op de Lukasschool.
  Haar vaste dagen zullen zijn:
  - Woensdag van 11.30 tot 16.00 uur
  - Donderdag 12.30 uur tot 15.00 uur.

Naschoolse activiteiten (NSA)
De activiteiten zijn gestart en we merken dat het populair is. De aanmeldingen stroomden binnen en we moesten al snel een 'nee' verkopen, omdat het maximum aantal plaatsen bereikt was. We hanteren het principe van 'vol = vol' en heeft u deze keer achter het net gevist? Zorg dat u de volgende keer er eerder bij bent. We bieden na de meivakantie nog een derde periode aan met vele leuke activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd door meester Sjoerd (gymleerkracht) en meester Ted (intern cultuur coördinator). Zij zullen u tijdig laten weten wat er op de planning staat.

Verhuizen?
Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar lukas.info@askoscholen.nl.

Ouderportaal en openstellen CITO toetsen
De toets resultaten worden beschikbaar gesteld in het ouderportaal. Maandag 5 februari zullen de resultaten zichtbaar zijn in het ouderportaal. Het is daarvoor van belang dat u zich heeft aangemeld voor het ouderportaal.

U kunt pas inloggen als uw mailadres op school bekend is
. Vele ouders hebben al in kunnen loggen, maar wij merken dat een groot deel van de ouders dit nog niet gedaan heeft. U kunt langs lopen bij de administratie om het juiste mailadres door te geven.

We zullen alle ouders die hun account nog niet geactiveerd hebben opnieuw een inlogcode sturen voor het ouderportaal én Parro.

Bij de balie ligt een handleiding klaar voor u met meer info voor het gebruik van het ouderportaal en Parro.

Belangrijk om te vermelden is, dat de resultaten besproken zullen worden tijdens de rapportgesprekken.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls
Zoals u weet hebben wij onze eigen BSO (in samenwerking met Impuls) in school. Dit is ideaal voor elk kind, omdat er een duidelijke doorgaande lijn voor uw kind gecreëerd is. Er zijn nog plekken vrij op enkele dagen.

Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hen. Wij hopen u te verwelkomen. U kunt zelf contact opnemen met planning&plaatsing. Zij zijn bereikbaar op telnr 020-515 88 00. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u langslopen bij de directie.

Belangrijke data

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2018/2019
1 september 2014 - 31 december 2014tot en met 8 maart 2018
1 januari 2015 - 30 april 2015tot en met 1 juni 2018
1 mei 2015 - 31 augustus 2015tot en met 1 november 2018

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar.
De overleggen zijn op:

 • 21 maart
 • 30 mei
 • 9 juli

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Rapporten
Het eerste rapport zal op woensdag 21 februari uitgedeeld worden. Nieuw dit jaar is dat wij grafieken van de CITO-resultaten zullen toevoegen aan het rapport. De grafiek geeft de ontwikkeling van uw kind weer, gemeten met CITO toetsen (methode-onafhankelijke toetsen). Dit geeft een overzichtelijk beeld van de voortgang van uw kind bij een bepaald vak.

Juf Mascha en juf Bianca nodigen u – maandag 12 februari – uit voor een informatieochtend (0845-0945u) waarin u uitleg krijgt hoe u alles kunt lezen en interpreteren. De bijeenkomst is beneden in de schakelklas van groep 5 (tegenover de kleuterklas van groep 1/2 B).

Opmerking: groep 4b heeft vandaag al de rapporten meegekregen en juf Soraya, Maya en Sarah zullen volgende week al de gesprekken hebben. Dit in verband met het aanstaande verlof van juf Soraya. Ouders zijn persoonlijk uitgenodigd door de leerkrachten.

De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag donderdag 22 februari 2018
- studiedag vrijdag 23 februari 2018
- studiedag dinsdag 3 april 2018
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

Talentenschool
De nieuwe periode voor deelname aan de Talentenschool start na de voorjaarsvakantie. De kinderen van de groepen 1-2-3-4-5-6 komen dan aan de beurt. De eerste periode is succesvol verlopen en de kinderen en medewerkers zijn super enthousiast over de samenwerking.

Op tijd beginnen
In de vorige nieuwsbrief heb ik u erop geattendeerd, dat wij merken dat enkele leerlingen te laat op school zijn. We hebben dan ook bij regelmatig te laat komen of ander verzuim melding gemaakt bij de leerplicht. Dit zullen wij blijven doen.
Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen de dagopening mee maken. Zorgt u dat u ook dit jaar weer op tijd op school bent? Voor uw kind en voor ons! De deur gaat om 8.35 uur open, de groepsleerkrachten zijn in de groep. De lessen beginnen om 08.45u en u wordt dan verzocht de klas en de school te verlaten. Dit betekent, dat als de tweede schoolbel is gegaan de leerling in de klas moet zijn.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen is op school niet toegestaan. Ze mogen pas gebruikt worden na schooltijd (ook niet in pauzes) en buiten het gebouw. Als we de mobiele telefoon wel zien, zal deze ingenomen worden en kunnen ouders het mobieltje op school op komen ophalen.

De mobiele telefoons van ouders zullen we uiteraard niet innemen, maar we vragen u ook om niet in het schoolgebouw te telefoneren en bij gesprekken met groepsleerkrachten of tijdens bijeenkomsten van en voor ouders de telefoon uit te zetten.

Traktaties
De kinderen laten zich dit jaar weer graag verrassen met gezonde traktaties als er iemand jarig is. Maakt of koopt u alstublieft geen andere traktaties voor het team. Wij houden ook van gezond! Op zoek naar inspiratie? Er staat bij de administratie een rode map met leuke en vooral gezonde ideeën.

Facebook/ Twitter/ Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

 De schoolvakanties en de vrije dagen voor volgende schooljaar (2017-2018)

 De eerste dagDe laatste dag
Herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
Kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
Voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
Meivakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018


Schoolreisje

We willen u melden dat het schoolreisje dit jaar verplaatst is van woensdag 25 april naar donderdag 26 april. We willen dit jaar extra vroeg vertrekken in de ochtend en later op de dag weer aan komen bij school. De volgende dag start de vakantie en de kinderen kunnen dan lekker uitrusten van een leuke dag. De locatie is bijna bepaald en we zullen u snel op de hoogte brengen waar we dit jaar met groep 1 t/m 7 naar toe gaan……………..
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de ouderbijdrage tijdig te betalen. De ouders van de ouderraad zitten komende week in de ochtend nog in de hal. Vóór 1 maart dient de ouderbijdrage betaald te zijn (oa. omdat wij ook de bussen moeten betalen).  

We willen nogmaals melden dat het niet betalen van de ouderbijdrage inhoud dat uw kind(eren) niet mee kunnen op het schoolreisje!

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

​Gebruik ouderkamer, ophalen kinderen, coolste baan van NL, wereldreligie, personeel, rapporten, ouderportaal

Foto's

Video's

Meer informatie