Nieuwsbrief maart 2018

  • Gemaakt op: 31-3-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Dieneke Blikslager
  • |
  • Auteur: Dieneke Blikslager
  • |
  • Fotograaf:  
Beste ouders verzorgers,

De agenda
donderdag
15 maart
De leerplichtambtenaar komt voorlichting geven aan groep 8
dinsdag
20 maartOuderbijeenkomst om 19.30 uur voor ouders over 'Opvoeden met liefde' – seksuele voorlichting aan kinderen
vrijdag23 maartOverleg met de klassenouders om 14.30 uur
donderdag29 maart

Paasontbijt en de Paasviering. 

Overleg met de klassenouders om 14.30 uur


Het voorjaar komt eraan.

Bovenstaande foto is geen reuze eierkoker voor het Paasontbijt maar een echte broedmachine in groep 3a. Sinds de voorjaarsvakantie staat deze machine in de klas. De kinderen houden een aftelkalender bij.
aftelkalender.png

Ze moeten nog weekje geduld hebben want dan komen de eieren uit. Wellicht wel alle dertig? Het wordt dan een gezellig kippenhok daar beneden.
De kinderen zullen zelf de kuikentjes verzorgen. Na een tijdje gaan de kuikens naar de boerderij.

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de school al helemaal versierd in het teken van het voorjaar & Pasen. Op donderdag 29 maart beginnen we de dag met een Paasontbijt.
Vervolgens hebben de kinderen een viering in de speelzaal en als afsluiting van de dag gaan de kinderen eieren zoeken.

St Jan 90 jaar
st jan 90 jaar.png


Een schets van de architect uit 1928.

Op 24 april bestaat de school 90 jaar en dat willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Als aftrap van dit feestelijke gebeuren organiseren we op vrijdagmiddag 20 april een Vossenjacht. De leerlingen moeten dan de leerkrachten, die verkleed zijn, gaan zoeken in de buurt van de school.
Natuurlijk zijn onze kinderen heel zelfstandig maar om dit veilig te laten verlopen zijn er heel veel ouders nodig uit de groepen ½ - 3 – 4- 5- 6.


U kunt zich opgeven via dit mailadres:  j.bakker@askoscholen.nl   
Graag onder vermelding van naam en groep van uw kind. U kunt zich ook opgeven op de intekenlijsten die bij de lokalen komen te hangen.
Te zijner tijd krijgt u meer informatie over de Vossenjacht en de andere feestelijke activiteiten.

De rapporten 
De gesprekken zijn inmiddels achter de rug. Wilt u s.v.p. de rapportmap inleveren bij de groepsleerkrachten als u dit nog niet heeft gedaan? Alvast bedankt voor uw medewerking.

MR
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad zoek versterking.
Vanwege het statutair aftreden van Roos Bendien is de MR van de St. Jan op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.

De taak van de MR is er voor zorgen dat de belangen van de kinderen, de ouders en de leerkrachten voldoende worden meegenomen in de beslissingen van de directie en het schoolbestuur (de ASKO). 

De MR heeft via de wet, hiertoe een aantal bevoegdheden gekregen. Voor sommige onderwerpen heeft de MR het recht al dan niet in te stemmen b.v. met het schoolplan, de schoolgids, het veiligheidsplan, de schooltijden. Voor andere zaken heeft zij het recht de directie advies te geven b.v. over de schoolorganisatie, onderwijskundige experimenten of het formatiebeleid. 
Te allen tijde kan de MR onderwerpen op eigen initiatief bespreken met de directie. De MR vergadert drie keer per jaar van 19.00 uur tot 20.30 uur, waarin zij overlegt met de directie over het reilen en zeilen van de school. 

Volgens de statuten is een lid drie jaar lid van de MR en dan moet hij of zij aftreden. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit de ouders (de oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De directie van de school is geen lid van de MR maar slechts adviserend lid. 
Om de MR-taak goed te kunnen uitvoeren zijn communicatieve vaardigheden en 'weten wat er speelt' onder ouders en leerlingen van belang en affiniteit met onderwijskundige zaken gewenst. 
Indien u belangstelling heeft om de MR te komen te versterken dan nodigen wij u uit om voor 1 april een email te sturen naar stjan.directie@askoscholen.nl 
Als er twee ouders of meer belangstelling hebben, worden er verkiezingen gehouden. De kandidaten zullen zich dan aan u voorstellen en elk gezin mag één stem uitbrengen. 

Mocht u meer willen weten over de MR dan kunt u terecht bij de huidige leden: 
- de voorzitters: Annemarieke Faulkner en Fanny Tijsen 
- de leden van oudergeleding: Emmeline Kaptein, Nicole Molier en Roos Bedien
- de leden van de personeelsgeleding: Joyce de Vries, Anita Moekoet en Melanie Tavenier.

Verder willen wij ook via deze weg Roos bedanken voor al haar inzet en tijd voor de MR.

Met vriendelijke groet, Fanny Tijsen en Annemarieke Faulkner (voorzitters van de MR)

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017/2018
 de eerste dagde laatste dag
Pasen
30 maart2 april
meivakantie27 april13 mei
junivakantie9 juni17 juni
zomervakantie20 juli2 september

De vrije dagen:
- Pinksteren maandag 21 mei
- studiedag vrijdag 29 juni


Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

​Nieuwsbrief maart 2018

Foto's

Video's

Meer informatie