Medezeggenschapsraad

​​​Wat is de MR?
Elke (basis)school is verplicht een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Deze raad denkt mee, stemt in en adviseert gevraagd of ongevraagd in alles wat met de school te maken heeft. De MR wil op een positieve manier een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school.

​Voor zaken die alle ASKO basisscholen aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad (GMR). Hierin wordt de Catharinaschool ook vertegenwoordigd.

Wie zit er in de MR?
De MR van de Catharinaschool bestaat uit drie ouders (de oudergeleding-OMR) en drie personeelsleden (de personeelsgeleding-PMR).

Linda Spierings-Vega (voorzitter), ouder van Django uit groep 4
Renate Bergsma, ouder van Mees uit groep 1/2 B
Naima Madani, ouder van Marouane uit groep 6
Kim Soetens (secretaris), leerkracht groep 1/2 A
Paul Liesker (secretaris), administratief medewerker
Sharita Ramlagan, leerkracht groep 7

Plannen van de MR?
De MR heeft samen met de directie wederzijdse verwachtingen uitgesproken en vervolgens een aantal agendapunten vastgelegd waar zij zich dit jaar op willen focussen. Een aantal van deze punten komen vanuit de directie, bijvoorbeeld omdat de MR dit schooljaar zal moeten instemmen. Maar er zijn ook punten die vanuit de MR komen, omdat zij daar kansen zien liggen op verbetering.

Zaken die dit schooljaar besproken gaan worden, zijn o.a.; het schoolplan, het jaarplan, de begroting, de vakanties en vrije dagen, de formatie, het cultuurbeleidsplan, de CAO, ouderbetrokkenheid, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RiE), de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP), de ouderbijdrage, de TSO, de samenwerking in/met de buurt, het fietspad voor de school, de sociale veiligheid in de school en op het plein.

Op de website kunt u in de notulen lezen wat er besproken en besloten is.

Voor u is het belangrijk om te weten dat de MR ook u vertegenwoordigt. Mocht u tegen zaken aanlopen op beleidsniveau, zoals bovenstaande punten, dan kunt u altijd een MR-lid benaderen. Dit kan persoonlijk of via het e-mailadres van de MR; stcatharina.mr@askoscholen.nl

Data MR vergaderingen
Donderdag 8 september 14.30 u
Donderdag 13 oktober 14.15 u
Donderdag 1 december 14.15 u
Donderdag 26 januari 14.15 u
Dinsdag 7 maart 14.15 u
Dinsdag 18 april 14.15 u
Dinsdag 13 juni 14.15 u

MR vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als toehoorder, behalve als van tevoren wordt aangegeven dat een agendapunt vertrouwelijk is.