Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De MR geeft adviezen of stemmen in met onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wie zitten er in de MR?
Ouders: ​

Lotte Pardieck (voorzitter)

lotte.jpgIk vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school, die een groot deel van de wereld van mijn kinderen (Lena in groep 3A en Fiene in groep 1/2D) vormt.  Ik geloof dat dat bijdraagt aan een fijne schooltijd voor een kind.  Het is super te zien dat veel ouders op De Boomgaard op allerlei manieren betrokken zijn, in de klas, bij excursies, bij feesten, bij de overblijf.  Ik ben sinds september 2016 enthousiast vertegenwoordiger van de ouders (samen met Saskia Selen) in het overleg met de directie over het beleid van de school. We houden je daarvan op de hoogte via de notulen die je op deze website vindt. Heb je als ouder vragen of ideeën voor de MR? Spreek mij of Saskia dan een keer aan of mail ons op boomgaard.mr@askoscholen.nl!​


 

Saskia Selen(lid oudervertegenwoordiging MR)

saskia2.jpgIk ben als ouder nu voor het derde jaar aanwezig op De Boomgaard. Ik heb 2 kinderen, en over een paar jaar zelf 3 kinderen op school en ik wil heel graag een positieve bijdrage leveren aan de omgeving van mijn, maar ook andermans kinderen. Ik vind De Boomgaard een prachtige school waar een hoop gebeurt. Het pionieren binnen een vrij jonge MR zie ik als grote uitdaging en ik neem mijn verantwoordlijkheid hierin dan ook zeer serieus. Binnen mijn rol vind ik laagdrempeligheid, eerlijkheid, wederzijds respect en vooruitgang belangrijke zaken waar ik mij hard voor wil maken nu en in de toekomst. Spreek mij persoonlijk aan, of mail de MR met vragen, opmerkingen of input. Hopelijk tot snel!


 

Leerkrachten:​

Sandra Windt

Sandra.jpg 

Mijn naam is Sandra Windt, ik ben geboren in 1964 en  ik sta na het uitoefenen van een aantal heel andere beroepen, sinds 2003 voor de klas. Dat doe ik met veel plezier. 
Mijn passie ligt in de bovenbouw: Ik krijg energie van het overdragen van kennis. Maar ook de coachende rol als leerkracht ligt mij goed. 
In juni 2015 heb ik een IB/RT opleiding succesvol afgerond. Het begeleiden van leerlingen, vind ik een verrijking van mijn vak als leerkracht. 
Sinds schooljaar 2014-2015 werk ik op de Boomgaardschool en inmiddels heb ik hier mijn draai goed weten te vinden. 
Vanaf 2015-2016 ben ik onderdeel van de personeelsgeleding van de MR van deze school en kan ik zo mijn bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het beleid van school.  Al met al kom ook ik, op de Boomgaard, tot bloei.
 

 

Kelly Kuijper (secretaris)

Kelly.jpgMijn naam is Kelly Kuijper en ik ben sinds het schooljaar 2013-2014 werkzaam als leerkracht op de Boomgaard. Hiervoor heb ik gewerkt op een basisschool in de Jordaan. Na een aantal jaren de hogere groepen les te hebben gegeven, werd mij een kleutergroep aangeboden. Deze uitdaging ben ik aangegaan en ik ben inmiddels verkocht aan de kleinste van de school. De echtheid en de eerlijkheid waar kleuters vol mee zitten, geeft mij energie. Samen op speelse wijze leren, het bij brengen van zelfstandigheid en een veilig klimaat creëren vind ik leuk en belangrijk
Een aantal schooljaren geleden, heb ik samen met de eerste MR-leden de MR op de Boomgaard nieuw leven ingeblazen. Ik vind het interessant om samen te sparren over veranderingen en ontwikkelingen in het onderwijs en dus ook op de Boomgaard. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de MR, mailt u ons gerust.​


 

Hoe kunt u contact opnemen met de MR?
Mocht u vragen hebben of stukken in willen brengen, dan kunt u dit doen door de MR te mailen. Dit kunt u doen op het volgende emailadres: boomgaard.mr@askoscholen.nl

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, groepsformatie)
  • het schoolplan
  • het ondersteuningsprofiel
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school).


Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drie algemene rechten voor de MR:

Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien dit door een van de partijen, met opgaaf van rede, wordt verzocht.

Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Download hieronder de notulen van de MR vergaderingen
MR notulen 6-4-2017.pdf
MR notulen 15-12-2016.pdf

mr nutulen 29-5-17.pdf