MR

Net als alle basisscholen in Nederland, heeft ook de Jozefschool een, volgens de wet verplicht gestelde medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement, dat op school ter inzage ligt. Voor de twee scholen in Weesp en Muiden is er een gezamenlijke MR. De MR bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad volgens rooster af en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven, waar men zich kan laten (her)verkiezen.
Op de Jozefscholen in Weesp en Muiden worden onze kinderen vanaf hun 4e jaar tot hun 12e jaar opgevangen, begeleid, doen ze hun eerste kennis op over taal en rekenen, leren ze over planten, dieren, de wereld om hen heen, prikkelen we ze met kennis over deze tijd, het verleden en over de toekomst. Ze krijgen collectieve en individuele aandacht, leren sociaal met elkaar omgaan, doen binnen en buiten school aan sport en cultuur, hebben plezier en voelen zich veilig in een gezellige en fijne school in de kleine vestingstad Muiden of Weesp.
We bereiden de kinderen voor op het vervolgonderwijs, we stimuleren ze in hun individuele ontwikkeling en maken ze klaar voor de maatschappij en de grotere wereld.
De beide teams van directie en leerkrachten, gesteund door het ASKO bestuur, zijn verantwoordelijk voor alle kinderen die in gemiddeld 8 jaar alle groepen van de school doorlopen. De ouders zijn betrokken bij de school van hun kinderen, zij vertrouwen hun kinderen toe aan de kundige en professionele leerkrachten en ondersteunen de schoolactiviteiten op allerlei manieren.
De Medezeggenschapsraad (MR) van de school, die bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders, speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de Jozefschool Weesp en Muiden. De MR moet geïnformeerd worden bij alles wat er zich aan beleidsmatig op de scholen voordoet. Soms heeft de MR adviesbevoegdheid: in andere gevallen is instemming van de MR of een geleding van de MR vereist.
Dat doet de MR door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie en het ASKO bestuur, proactief mee te denken, mee te praten, advies te geven en mee te besluiten. De MR maakt daarbij gebruik van haar recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht.