Visie

​​​De Admiraal de Ruyterschool zet zich in om bij de kinderen een basis te leggen voor nu en voor later met als motto:

​Leren het leven te leren.

Dat wil voor ons zeggen dat......de begeleiding die wij de kinderen geven in ons onderwijs er toe doet en helpt de kinderen om tot hun recht te komen, of anders gezegd: “leren het leven te leren”. De Admiraal de Ruyterschool wil hier een bijdrage aan leveren voor alle kinderen die onze school bezoeken. We willen betrokken en aandachtig omgaan met elkaar, in een veilige omgeving, waarbij we respect voor allen hoog in ons vaandel hebben staan. Vertaald naar de praktijk wil dit zeggen dat we duidelijke regels hebben en structuur bieden, oog hebben voor verschillen, zowel op het gebied van onderwijsbehoeften, als op levensbeschouwelijk gebied. Vanuit geborgenheid en ruimte voor elk individu, leren we de kinderen zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en expressief gebied. Zo kunnen zij, met kennis en vaardigheden die zij krijgen aangeleerd op onze school, zich op een betekenisvolle manier bewegen in de samenleving.

Wij bieden, binnen de grenzen van onze mogelijkheden en rekening houdend met de kerndoelen, een gedifferentieerd onderwijsaanbod en een uitdagende leeromgeving aan. Hierdoor stroomt ieder kind aan het einde van de basisschool op zijn/haar eigen niveau uit.
Er is een duidelijke doorgaande lijn vanaf de voorschool tot en met groep 8. Door middel van een heldere structuur, duidelijke regels en afspraken zorgen wij voor een prettige en veilige leeromgeving. Er is een directe en open communicatie naar leerlingen en ouders voor het uitwisselen van informatie. Het is onze overtuiging dat een effectieve samenwerking met de ouders ten goede komt aan de kinderen.

Voor de jongeren kinderen (groepen 1-2) hechten we veel belang aan spelenderwijs te leren binnen betekenisvolle thema’s, om zo de algemene ontwikkeling te stimuleren. Wij proberen door middel van uitdagende en goed ingerichte hoeken aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van kinderen. Er wordt gewerkt met een dagkalender en een keuzebord om het zelfstandig werken te bevorderen.

De uitgangspunten en visie hebben veel overeenkomsten met buurschool St.Jan in de Kortenaerstraat. De Admiraal en de St. Jan werken nauw samen. Er is voor de twee scholen een duo directie op hoofdlijnen. In praktische zin zijn er gemeenschappelijke projecten waarin de onderwijsteams participeren. De dagelijkse leiding van de school berust bij Saskia van Caem en Cobie Witting.