MR en OR

​​​​Medezeggenschapsraad
Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vier ouders en vier leerkrachten. De directie is adviserend lid.

De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden.
De vergaderingen vinden afwisselend in de middag en avond plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.
 
Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie.
 ​
Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de schoolgids of verandering van schooltijden.
 
Voor het jaarverslag 2014-2015 klikt u op de volgende link: MR jaarverslag 2014-2015

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
In deze gmr hebben de leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting.
Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ICT, arbobeleid of tussenschoolse opvang.

Leden van de MR
Personeelsgeleding:
 
Brenda van Oostveen.
 
 
Oudergeleding:
 
Ouderraad
De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders en bespreekt allerlei onderwerpen van het schoolleven. De ouderraad vergadert zo’n drie keer per jaar met een aantal leerkrachten en de directie.
Ongeveer een jaar geleden is de ouderraad van de Admiraal de Ruijterschool opgericht.  

 
Deze bestaat  uit:

 
We zullen in de komende nieuwsbrieven proberen om u op de hoogte te houden van hetgeen er besproken en bewerkstelligd wordt binnen de ouderraad. Nu eerst nog even een kleine uitleg van de functie van de ouderraad voor de nieuwe ouders.
Het doel van de OR is  een belangrijke brugfunctie vervullen tussen ouders en school. Zo wordt de samenwerking tussen school en ouders vergroot. Door te luisteren naar wat er leeft op school, ouders te stimuleren om bijeenkomsten en/of activiteiten bij te wonen en door thema’s die bij de ouders en kinderen spelen aan te kaarten, willen wij bijdragen aan een goede en plezierige sfeer op school. Een school waarbij ouders zich meer betrokken voelen en waar kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen.
In het afgelopen jaar heeft de ouderraad er onder andere voor gezorgd dat er een betere voorlichting is voor de ouders van kinderen die nieuw instromen.  Ook is het thema  veiligheid en hygiëne regelma​tig ter sprake gekomen en heeft de school daar ook verbetering in aangebracht.  En zo hebben we gemerkt dat er meerdere punten die vanuit de ouderraad zijn gekomen, al direct door de school zijn doorgevoerd.
Omdat ouders de ogen en oren van de school zijn kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Heb je goede ideeën over hoe dingen beter kunnen, laat het ons weten via een email naar admiraalouderraad@gmail.com
We houden jullie op de hoogte!