Educatief partnerschap

​​​Educatief partnerschap als onderdeel van het schoolplan
Educatief partnerschap is een strevenswaardige vorm van ouderbetrokkenheid, die de ASKO beter wil definiëren en ontwikkeld wordt op alle scholen. Actief ouderschap kan op verschillende niveaus tot partnerschap met de school leiden.

In dit document zal eerst het ouderbeleid in het algemeen op de Admiraal de Ruyterschool worden besproken. Daarna zal er dieper in gegaan worden op verschillende aspecten van partnerschap, te weten pedagogisch, educatief, formeel en maatschappelijk partnerschap.
 ​
Ouderbeleid algemeen​
1. Visie van de school op educatief partnerschap
Er is een directe en open communicatie naar leerlingen en ouders voor het uitwisselen van informatie. Het is onze overtuiging dat een effectieve samenwerking met de ouders onontbeerlijk is. We maken onderscheid in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Ouderbetrokkenheid wil zeggen dat u als ouder meeleeft met het wel en wee van uw kind. Om daar een goede invulling aan te geven hechten wij als school er aan om een goed contact met u  te onderhouden. De ouders zijn daarin een onmisbare schakel. Als  ouders en school hebben we elkaar gedurende de hele schoolperiode nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschapsraad of in de ouderraad op school,  als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner. 
Voor een optimaal schoolverloop van uw kind is het belangrijk dat wij elkaar regelmatig van informatie voorzien over: talentontwikkeling, leervorderingen of eventuele stagnaties, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, zijn of haar thuissituatie en dergelijke. Ouderparticipatie  is  ook een aspect van ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie gaat het er over hoe u zich daadwerkelijk  kunt inzetten voor de school. Op onze school kunt u bijvoorbeeld participeren door:
  • zo nu en dan als vrijwilliger mee te gaan met uitstapjes
  • hulp te bieden bij activiteiten,  zoals bijvoorbeeld versieren met Sint of Kerst
  • zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad
  • een workshop te verzorgen in de groep over een specifiek thema, bijvoorbeeld over uw beroep
 
2. Verwachtingen van de school naar ouders
Met nieuwe ouders wordt er een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Er wordt vooral gesproken over hoe de school en ouders met elkaar gaan samenwerken in het belang van het kind. Het intake formulier staat op papier, zou uitgebreider kunnen t.a.v. hoe school en ouders gaan samenwerken in het belang van het kind.
De Admiraal vindt het belangrijk om duidelijk op papier te hebben wat de school verwacht van de samenwerking met ouders en de wederzijdse verwachtingen uit te spreken naar elkaar. Op welke wijze wil de school de samenwerking concreet maken en wie is daarvoor verantwoordelijk? Het verantwoordelijkheidsgebied, de rollen en activiteiten moeten duidelijk worden in dit gesprek.
Op de Admiraal de Ruyterschool is geen intentieverklaring aanwezig
 
3. Hoe de kwaliteiten van ouders te benutten
Met name via de MR en OR wil de school de kwaliteiten van ouders benutten. Vanuit deze organen kunnen initiatieven door ouders ontplooid worden, bijvoorbeeld het voorleesontbijt, de kerstborrel of het inzetten van ouders voor een gastles.
 
4. Hoe om te gaan met klachten
Als kinderen ergens mee zitten kunnen ze naar juf Brenda van Oostveen of juf Ineke Bunink gaan. Zij zijn de vertrouwenspersonen van de school. De Admiraal de Ruyterschool streeft ernaar dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarnaast kunnen ouders en teamleden ook terecht bij juf Brenda en juf Ineke. Ook kunnen zij u verder verwijzen naar de vertrouwenspersoon binnen de ASKO: Mevrouw M. de Beurs (Margriet).
De ASKO hanteert een klachtenprocedure en deze is te vinden op www.askoscholen.nl.
Mochten er complexe vragen zijn over toelating en verwijdering van leerlingen, dan gaat dat via het bevoegd gezag; het ASKO schoolbestuur. De procedure rondom dit vraagstuk is op te vragen bij de school. Dit geldt ook voor de procedure met betrekking tot eventuele klachten.
 
5. Peilen van tevredenheid, vragen om feedback
De Admiraal de Ruyterschool neemt één keer in de twee jaar een oudertevredenheidsenquête af, deze wordt samengesteld in samenspraak met de MR en OR. De school bespreekt de resultaten uitvoerig met de MR en OR en aan de hand daarvan worden actiepunten geformuleerd. De rest van de ouders krijgt via de nieuwsbrief een inhoudelijke evaluatie naar aanleiding van de enquête.
 
6. Wijze van inzet van ouders tijdens activiteiten in de school
Vanuit de OR worden ouders gevraagd om de school praktisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het versieren van de school in Sint/Kerst sfeer. Vanuit de OR worden ook initiatieven ontplooid; het voorleesontbijt, de kerstborrel en allerlei PR-activiteiten zijn hier voorbeelden van.
Er wordt onderscheid gemaakt in ouderactiviteiten vanuit de klassen: meegaan met excursies/schoolreis, bijdrage aan het kerstdiner en leesouders.
De tussen schoolse opvang wordt door vrijwilligers (voornamelijk ouders) georganiseerd.
 
7. De oudercontactmedewerker

Onze oudercontactmedewerker is Margareth Barten. Zij organiseert bijeenkomsten voor ouders over opvoedthema's en ontwikkeling van kinderen. Ze werkt samen met de Ouder en Kind Adviseur, GGD, Welzijn en andere instanties. De VVE thuis (vroeg- en voorschoolse educatie thuis) bijeenkomsten voor de voorschool en groep 1 worden door haar verzorgd.

U kunt haar bereiken via 06-12611106 of ocmadmiraalderuyter@akros-amsterdam.nl

8. De Ouder en Kind adviseur

Nathalie Reeders is  werkzaam als ouder kind adviseur op onze school en in uw wijk. U kunt bij haar terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ze geeft ook tips om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Ze kijkt samen met u wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maakt u samen een plan. Ze kan uw kind ook helpen met tips, gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.
Als ouder kind adviseur maakt zij deel uit van het ouder kind team Baarsjes & Oud-west. In dit team werken jeugdartsen en jeugdpsychologen. Zij is onafhankelijk van school en gaat zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school. U kunt haar bereiken via 06 12784544 of  via mail: n.reeders@oktamsterdam.nl.  Voor meer informatie: www.oktamsterdam.nl.

9. De wijze van informatie verstrekken aan ouders
Er is een directe en open communicatie naar leerlingen en ouders voor het uitwisselen van informatie. Admiraal de Ruyterschool zet zich in voor een effectieve samenwerking met de ouders, deze komt ten goede aan de kinderen. Het verstrekken van informatie aan ouders speelt hierbij een belangrijke rol. Het verstrekken van informatie gebeurt als volgt:

*Schoolgids
Alle ouders krijgen aan het begin van het jaar de nieuwe schoolgids die in de vorm van een kalender wordt uitgegeven.

* Informatieavond ouders
Aan het begin van het schooljaar (donderdag 15 september inloop vanaf 17.30 u) organiseert de school een informatieavond. U krijgt informatie over allerlei onderwerpen. Dit jaar willen we vooral de doorgaande lijn in alle schoolvakken aan u  presenteren en zullen we plenair nog doorpraten over de positieve school; PBS. Op donderdagavond 10 november is er een informatieve avond voor ouders over filosoferen met kinderen en op donderdag 9 maart is er een informatieavond waar we dieper op thema's, zoals de positieve school, ingaan.
 
* Nieuwsbrief of mededelingen
In de nieuwsbrief van de Admiraal staan de  activiteiten van de groepen, belangrijk nieuws en personele mededelingen. Ook de agenda voor de komende weken en het vakantierooster zijn hierin te vinden. Bij belangrijke zaken, die niet tot de volgende nieuwsbrief kunnen wachten, worden de ouders/verzorgers middels een extra editie geïnformeerd. Al de nieuwsbrieven worden per mail verstuurd. De nieuwsbrieven worden ook ge-upload naar de website van de school.
 
* Website
Naast de nieuwsbrief en mededelingen, kunnen ouders op de website ook nieuws uit de groep vinden. Daar staan o.a. foto’s die tijdens verschillende activiteiten gemaakt zijn.  Verder staat de jaarkalender op de website en is er praktische informatie terug te vinden over de school.
 
* Medezeggenschapsraad en ouderraad
 

Ook aan onze school is een MR verbonden. In deze raad zitten ouders en leerkrachten. De directie van de Admiraal is adviserend lid. De MR vergadert zo'n vijf keer per jaar en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en/of de directie over allerlei schoolaangelegenheden.

De OR wordt gevormd door een groep ouders en bespreekt allerlei onderwerpen van het schoolleven. De OR vergadert zo'n vier keer per jaar met de directie. Om en om is er of elke 1e dinsdag van de maand om 8.30 u in de koffiekamer of elke 1e woensdag van de maand om 12. 00 u op het schoolplein, een inloop voor ouders georganiseerd door de OR ter versterking van de samenwerking ouders en school. De data staan in de kalender, tijdens schoolvakantie vervalt deze inloop.

10. Communicatie en contactmomenten (informeel contact) en mogelijkheden
De school is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Er kan ook een afspraak met de directie gemaakt worden.
 
Pedagogisch partnerschap
Pedagogisch partnerschap is samenwerking tussen ouders en school om te voorkomen dat het kind in twee verschillende werelden opgroeit. Ouders kennen hun kind het beste en praten graag mee over zaken als straffen/belonen, omgaan met pestgedrag, veiligheid en de begeleiding van kinderen. Een veilig schoolklimaat is een basisvoorwaarde.
 
10. Wat wil de school t.a.v. hiervan
In beginsel is het van belang dat ouders de schoolvisie onderschrijven. Vanuit dit beginsel opereert de school ook ten aanzien van bovenstaande thema’s.
 
11. Hoe opvoedondersteuning voor gezinnen in te zetten
Het is voor alle ouders mogelijk om een afspraak te maken met de Ouder en Kind adviseur, Nathalie Reeders. Dit gaat via de intern begeleider van de Admiraal de Ruyterschool. 
Opvoeden is voor elke ouder soms ingewikkeld. Omstandigheden kunnen die taak extra moeilijk maken: echtscheiding, zelf niet lekker in je vel zitten, moeilijk rond kunnen komen van je inkomen, kinderen die thuis veel ruzie maken. De Ouder en Kind adviseur kan adviseren en verwijzen; kan hulp en ondersteuning bieden om zicht te krijgen op problemen die spelen in de ontwikkeling van een kind.
De oudercontactmedewerker van de Admiraal de Ruyterschool zet zich ook in om de contacten tussen ouders onderling en met school te bevorderen. De oudercontactmedewerker is hier op vaste dagen aanwezig. Er is ondersteuning vanuit het Ouder-Kind Centrum en de GGD.
De school neemt meerdere keren per jaar deel aan het zorgbreedteoverleg (ZBO), waarin meerdere experts aanwezig zijn. Tijdens een dergelijk overleg wordt de beste zorgroute voor een kind besproken.
 
12. In hoeverre wordt de ouder betrokken bij:
Bij deze zaken wordt er samengewerkt met ouders. Ouders zijn op de hoogte als er extra hulp aan hun kind wordt geboden en hebben altijd inzicht in de dossiers (groepshandelingsplan en leerlingvolgsysteem). Bij kinderen met een OPP (ontwikkelingsperspectief) is het contact met ouders uitgebreid, zodat ouders op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Bij zorgen over gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling worden gesprekken met ouders gevoerd. Oplossingen worden vaak binnen de school gezocht (interne begeleiding, directie, schoolmaatschappelijk werk, ZBO). De school meldt altijd aan betreffende ouders of een kind ingebracht wordt tijdens het ZBO. Ouders zijn hier incidenteel bij aanwezig. De leerlingen met een rugzak worden standaard ingebracht tijdens ZBO.
 
13. Hoe om te gaan met verschillende (sociaal-culturele) achtergronden van ouders
De Admiraal de Ruyterschool heeft van oorsprong een protestant christelijke gezindte. Sinds 2010 is de school aangesloten bij een nieuw schoolbestuur, Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs. Binnen dit schoolbestuur is de school ‘ondergebracht’ in de oecumenische stichting.
Binnen het team van de Admiraal de Ruyterschool beleeft ieder zijn/haar religiositeit en overtuiging op een eigen wijze. Mede daardoor is de houding een uitnodiging om elkaar te ontmoeten en in gesprek te raken. Het klimaat op school wordt er door gekleurd, vooral door de manier waarop er met elkaar omgaan wordt. Deze manier wordt gekenmerkt door: veiligheid, verdraagzaamheid, respect, hulpvaardigheid, samenwerking en aandacht voor de ander. Als 2e opvoeder van het kind probeert de Admiraal de Ruyterschool bij te dragen aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander.
Het vak levensbeschouwing wordt op school gegeven, hierbij wordt gewerkt met een methode . Bij de kerst- en paasviering worden Bijbelverhalen verteld die passen bij deze vieringen. Hiernaast wordt er gewerkt met een methode voor sociaal/emotionele ontwikkeling; Goed Gedaan.
Meer dan 50% van de leerling populatie is/heeft een ouder of verzorger van niet-Nederlandse afkomst. De Admiraal de Ruyterschool vindt het daarom van groot belang dat kinderen elkaar leren begrijpen en waarderen, vanuit de eigen culturele en religieuze bagage. In het lesprogramma is ruimte om met kinderen in gesprek te komen over hun religieuze achtergrond en met hen verwonderd te raken en na te denken over het leven. Naast Bijbelverhalen worden ook verhalen verteld uit andere tradities en religies die bijdragen aan verdieping van het leven. Samenvattend proberen de school een oefenplaats te zijn om de kinderen te verleiden tot dialoog waardoor wederzijds begrip en samen leven gestimuleerd wordt.
 
Educatief partnerschap
Educatief partnerschap is het beter functioneren van het onderwijs door ouders goed voor te lichten over het leerproces op school en vervolgens in te schakelen bij het leerproces van hun kind.
 
14. Wil de school ouders inschakelen bij het leerproces in de klas en zo ja hoe?
Per schooljaar worden drie gespreksmomenten en twee rapporten aangeboden waarin de vorderingen van de kinderen worden aangegeven. De school licht ouders in tijdens de rapportgesprekken over de vorderingen van hun kind. Indien nodig zullen er tussendoor ook gesprekken zijn tussen ouders en de leerkracht.
Hiernaast kunnen ouders op de website zien wat er per groep in een jaar aan lesstof wordt aangeboden.
De school zet soms ouders in als extra handen in de klas. Ouders worden dan ingeschakeld om bijvoorbeeld te helpen bij het bevorderen van het leesproces.  
 
15. Hoe belangrijk vindt de school het dat ouders ondersteuning bieden thuis en wil de school daarover voorlichting geven
Op dit moment worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. De school zou graag zien dat meer ouders hier naartoe zouden komen. Er komt een nieuwe opzet waarbij ouders in een ‘open week’ op gezette tijden een kijkje kunnen nemen in de klas. Aan het einde van deze week wordt er dan over de bekeken les een informatieavond georganiseerd. 
De Admiraal wil graag bereiken dat, met het oog op het voortgezet onderwijs, de kinderen zelfstandig leren en werken. Huiswerk in de midden- en bovenbouw past daarbij. De school vindt het belangrijk dat ouders hierbij ondersteuning bieden aan hun kind.
Onder punt 7 staat uitgelegd op welke manier de voorlichting en ondersteuning van de oudercontactmedewerker( VVE Thuis) bijdraagt aan onderwijsondersteunende activiteiten. De ouders van groep 1-2 worden betrokken bij de thema’s die in de onderbouw worden aangeboden. Ook vanuit de schakelklas is er een aanbod voor ouders om thuis te werken met de kinderen met behulp van materiaal dat ons vanuit DMO wordt aangeboden.
 
16. Wil de school ouders betrekken bij het verzamelen van informatie over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind en bij het inzicht krijgen bij het leren van hun kind
De Admiraal zoekt samenwerking met de ouders in het verzamelen van informatie. Onder andere door middel van een intake met ouders van nieuwe leerlingen. Vervolgens worden de ouders incidenteel ingeschakeld indien de ontwikkeling van het kind hier aanleiding voor geeft.
 
17. Zijn er afspraken over de omgang met vertrouwelijke informatie, welke?
Het dossier van het kind is vertrouwelijk en wordt pas gedeeld met derden bij toestemming van ouders.
 
18. Hoe wil de school de ouder informeren over de vorderingen
Per schooljaar worden drie gespreksmomenten en twee rapporten aangeboden waarin de vorderingen van de kinderen worden aangegeven. De school licht ouders in tijdens de rapportgesprekken over de vorderingen van hun kind. Indien nodig zullen er tussendoor ook gesprekken zijn tussen ouders en de leerkracht.
In de toekomst zal gekeken worden naar de mogelijkheden van het ouderportal van Parnassys, ons leerlingvolgsysteem.
 
Formeel partnerschap
Formeel partnerschap wordt gezien als inzet van ouders bij allerlei activiteiten binnen de school. Deze activiteiten zouden zonder hulp van ouders onvoldoende of niet gerealiseerd kunnen worden zoals excursies, overblijven, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.
 
19. Hanteert de school een protocol bij vrijwilligerswerk?
De tussen schoolse opvang wordt door vrijwilligers (voornamelijk ouders) georganiseerd. Van de vrijwilligers wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. De overblijfregels zijn vastgelegd en bekend bij zowel de overblijfkrachten als bij (de ouders van) de kinderen die overblijven.
 
20. Worden ouders die vrijwilliger zijn toegerust om hun taak uit te voeren?
De vrijwilligers hebben in samenspraak met de directie overblijfregels opgesteld. De school faciliteert onderwijs op maat voor de overblijfkrachten. De overblijfkracht doet de overblijf in samenwerking met de leerkracht.
 
21. Mogen ouders mee beslissen over schoolbeleid en zo ja hoe?
De MR van de school heeft bij sommige onderdelen adviesrecht. Soms is instemming van de MR nodig bij beslissingen die schoolbreed genomen worden, bijvoorbeeld over de schooltijden en vakanties. De OR heeft geen formele rechten.
 
Maatschappelijk partnerschap
Maatschappelijk partnerschap is de samenwerking tussen ouders en school voor allerlei buitenschoolse activiteiten in de directe omgeving van de school, zoals naschoolse activiteiten.
 ​
22. Op welke wijze wil de school met de buurt samenwerken/in de brede school?
Gedurende twee periodes van ongeveer 8 weken vinden er op een aantal middagen na schooltijd activiteiten plaats. Voor alle leerlingen zijn er naschoolse activiteiten van ongeveer 15.15 - 16.15 uur. De kinderen mogen zelf kiezen uit een breed aanbod. De Admiraal vindt deze naschoolse activiteiten een belangrijke aanvulling op het onderwijsprogramma. Voor sportactiviteiten wordt samengewerkt met Jump-in.
 
 
23. Wat is het doel van die samenwerking en welke rol hebben ouders?
 De school werkt samen met de buurt om naschoolse activiteiten en activiteiten in het kader van goed burgerschap te kunnen organiseren. Ouders ontplooien via de OR  ook initiatieven in dit  kader, bijvoorbeeld rond de dag van de rechten van het kind en door het opzetten van een actie rondom de voedselbank. School omarmt deze initiatieven.
 
24. Hoe optimaal aan te sluiten op de omgevingskenmerken van de leerlingenpopulatie?
Er is een groep kinderen die door omstandigheden geen sportclub bezoeken en bij een deel van de schoolpopulatie is het niet vanzelfsprekend dat er gelet wordt op gezond eten en drinken en bewegen. Om die reden is de Admiraal de Ruyterschool een JUMPIN school. Dat wil zeggen dat er in het naschoolse aanbod, ook sportactiviteiten worden aangeboden. De bedoeling is dat de groep verschillende sporten leren kennen en vanuit een JUMPIN activiteit zin hebben om op een sportclub te gaan. Ook wordt er d.m.v. projecten aandacht besteedt aan gezond eten, drinken en bewegen.