Notulen MR vergadering 13 maart 2018

  • Gemaakt op: 29-3-2018 10:15
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Notulen MR-vergadering dinsdag 13 maart 2018
Aanwezig: Arne, Jaap, Marthe Lot, Laura, Lide, Giza
Afwezig: Simone

1. Welkom, opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Alle stukken zijn in principe bekend.

2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
Actielijst:
Jaap heeft met Martien gesproken over ASITO. Dat is niet duidelijk

3. Vaststellen agenda
SKOO start om 19.40 

4. SKOO
30 november is er gesprek geweest over SKOO/TSO. We hebben het toen over de communicatie gehad. Zijn er daarover reacties geweest van ouders? Er zijn helemaal geen reacties geweest van ouders over de nieuwsbrief, die Melanie gemaakt heeft. OMR heeft het idee, dat er meer vertrouwen onder ouders is na het versturen van de nieuwsbrief. De intentie is om de nieuwsbrief 1 keer per kwartaal uit te sturen. Ook de kookbrief gaf veel inzicht. Het geeft een goed, positief beeld. Er komen nu ook geen klachten meer binnen bij Lide. 
Het koken is erg in trek. Alle kinderen komen aan de beurt. Er wordt een boekje bijgehouden, zodat bekend is wie geweest is. Hele groepen willen koken. Per groep komen er 2 kinderen aan de beurt.
Fusie met Kind & Co: Wat zullen wij merken van de fusie? Al het personeel gaat een op een over. Zij werken echter met een ander systeem dan SKOO. De kindapp en het administratiesysteem zijn anders. 
De reden voor de fusie is een relatief kleine organisatie. Door de nieuwe wetgeving en het nieuwe financieringssysteem. SKOO wil in Duivendrecht een dagopvang en een groep met jonge kinderen. Het vermogen van SKOO wordt hier in de regio besteed. Eigenlijk is er sprake van een overname. Doordat er sprake is van een grotere organisatie zijn er meer mogelijkheden. Doordat er een fusie is blijven alle locaties hetzelfde. 
Er komt later in het traject ook nog een informatieavond voor de ouders. 
Wat gebeurt er bij de TSO als er code rood is? Dan worden alle kinderen op school gelaten. 
Hoe gaat SKOO om met kinderen, die niet overblijven, maar wel op school komen na het eten? De leerkrachten hebben nog pauze en dan zijn de medewerkers van SKOO alleen verantwoordelijk voor de TSO-kinderen. Dit is al heel vaak besproken en duidelijk.

5. Activiteitenplan: klachtenregeling: staat op de site
                                     

6. Samenwerking MR Grote Beer
- Aanstaande zaterdagmiddag heeft Marthe Lot een afspraak met Tanja Bloch. Jaap kijkt of hij kan aansluiten.

7. Stand van zaken
Verkeersveiligheid om de school: de oversteekplaats is duidelijk, maar het is niet de plek waar om gevraagd was. De stoep moet breder en duidelijker worden. De gemeente is niet heel welwillend. Vrijdagmiddag hebben de ouders van de verkeerscommissie ook nog met de wethouder en de ambtenaar gesproken. Fleur en Marthe Lot gaan ook nog wat zeggen over de handhaving. Er zal ook worden aangedrongen op een gele lijn op de stoep en borden. Het is ook handig om vanuit school de te bewandelen routes aan te geven. Lide heeft al geschreven over de hekken. 
Er zal eenrichtingverkeer komen. Er komt een stopverbod. Dit komt doordat er een fietspad naast komt. De banden verlagen waar een oversteek is. Er komt een pad achter de school langs. 
Na zes weken wordt de brede stoep alvast aangelegd. 
Het zou handig zijn om het hek aan de zijkant te gebruiken.
Het is wenselijk om bij de mail ook Marthe Lot en Fleur te vragen om input. 
Zonnehof: Bijna alle vergunningen zijn rond. Eind van het jaar starten de werkzaamheden. Van de scholen wordt een beheerstaak en een educatieve taak verwacht. Er zou een contactpersoon komen, maar deze is er niet. Nicole en Lide zullen daarom in contact blijven met de gemeente.
Lide heeft wel goed gecommuniceerd de afgelopen periode. Het moet duidelijk zijn, dat klachten en dergelijke bij de gemeente thuis horen. Wellicht is het goed om ook te noemen, dat ouders zelf ook contact kunnen opnemen met de gemeente.

8. Financiën
- Jaarcijfers:
De subsidie staat niet in de begroting, maar komt wel als baten binnen. Er was 29.000 euro over. Dat is positief
- Meerjarenbegroting
Het belangrijkste in de begroting, dat dit wordt gebaseerd op het leerlingaantal in 2017. Het leerlingaantal is afgenomen. Dit komt door een aantal verhuizingen en een aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Nu is het leerlingaantal 246. In het jaar dat hier geen directeur was, zijn veel ouders naar de Grote Beer gegaan. In de huidige groep 1 is ruimte. 
Als we de huidige formatie aanhouden, zijn we weer 10.000 euro duurder uit. 
We hebben een aantal langdurig zieken, waardoor er geen handelingsvrijheid is. Daardoor is de knelpuntenpot gehonoreerd door de ASKO.
- Werkdrukakkoord 38.000 euro. 3 leerkrachtdagen/4 onderwijsassistentdagen. We zijn vandaag begonnen met het gesprek over de werkdruk. Dit bedrag komt buiten de begroting. 
- Subsidie: het is belangrijk om keuzes te maken. Is er een goed moment om de subsidies te bespreken? In januari en juni. Jaap zet dit in het activiteitenplan
- Groep 7 en 8 doen dit schooljaar nog een verkeerstheorie- en –praktijkexamen.

9. Staking personeel
De aankondiging stond in de nieuwsbrief. Niet alle ouders hebben dit gelezen. Er is geen aparte brief uitgegaan.

10. Fietsenstalling BB
Er is een ‘bewaker’ aangesteld, die de kinderen erop wijst dat ze de fiets goed parkeren. De bewaker is een kind uit groep 8.

11. Smalle gang
Gedragsregels worden telkens herhaald. De leerlingenraadleden hebben erover gesproken met de groep en er zijn wat bewakers van de gang. Goed om de leerlingenraad ook de kinderen uit de onderbouw te laten bevragen om oplossingen voor de onderbouwhal.

12. Bijwonen OC-vergadering
De OMR heeft met de OC gesproken op 29 januari. De PMR heeft moeite met de houding die de OC aanneemt. 
Jaap en Arne hebben gezegd, dat wanneer er klachten zijn de ouders bij het personeel en Lide terecht komen.
Jaap heeft ook nog wat zaken opgezocht en doorgestuurd naar de voorzitter van de OC in verband met de taken van de OC.

13. Beleid effectief optreden igv noodsituaties
Bij code rood is er een protocol. 
Pien is bezig met de lijst met kinderen met allergieën.
Er heeft een onverwachte evacuatie plaatsgevonden. Het bleek loos alarm. De evacuatie verliep vlot.

14. Informatie naar de ouders
Het moet voor de ouders duidelijk zijn wat het doel is van ‘op de koffie bij de MR’. Wellicht goed om één onderwerp te nemen per keer. OMR zal hierover nog even nadenken en bespreken.

15. WVTTK/ Sluiting

Conceptagenda:
- Werkdruk

Actiepunten:
- Jaap zet de subsidies in het activiteitenplan
- OMR zet handtekening onder de begroting
- Simone zoekt uit wie de kascommissie van de OC is.
- Giza vraagt of de leerlingenraad een stukje schrijft in de nieuwsbrief
- Marthe Lot kijkt of zij aanwezig kan zijn bij de leerlingenraad.
- Jaap zal een nieuwe conceptnieuwsbrief maken.Foto's

Video's

Meer informatie