Notulen MR vergadering 12 oktober 2017

 • Gemaakt op: 6-11-2017 14:00
 • |
 • Gewijzigd op: 16-11-2017 11:20
 • |
 • Geplaatst door: Pien Snabilie
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen MR-vergadering 12 oktober 2017


Aanwezig: Jaap, Marthe Lot, Arne, Laura, Giza (later), Lide
Afwezig: Simone

1. Welkom, mededelingen en ingekomen stukken
Activiteitenplan: Jaap zal de namen aanpassen
GMRcontact: Martien zit in de GMR Simone
Communicatie: Jaap
Financiën: Arne en Laura
Secretaris: Marthe Lot
Commissie veiligheid: Marthe Lot
Natuurlijke speeltuin en Zonnehof: Arne en Marthe Lot
Jaap zorgt dat Arne en Marthe Lot worden geintroduceerd in de groep.
Betere kennis van subsidies: ook noemen als een van de speerpunten.
Duidelijk aanwezig zijn: evenement van MR voor ouders
Evenement organiseren voor MR, OR en Stichting
Financieel jaarverslag OC volgende vergadering
 • Verslag en presentatie project veilige school-thuisroutes: er wordt aangelopen tegen bestuur-juridische muur. We horen de vorderingen.
 • Medicijnen toedienen: Arne gaat informeren bij de kinderopvang hoe het daar zit.

2. Notulen vorige vergadering en vaststelling agenda
De schoolgids is klaar en klaar voor goedkeuring.
Notulen zijn goedgekeurd.

3. MR taakverdeling
Zie boven

4. Samenwerking Grote Beer
Prima om 1x voorzittersoverleg te hebben en 1x vergadering.

5. Update Lide
Nieuwe mensen in het team en dat loopt als vanzelf.
Sfeer is goed. De gesprekkencyclus is gestart.
Het jaarplan is in gang.
Er zijn leerteams gestart.
Simone en Martien zijn samen 3 dagen ambulant. Zij ondersteunen Lide, IB, begeleiding studenten, ondersteuning didactiek, nieuwe methodes.
We zijn bezig met de borging van ons onderwijssysteem.
Dit jaar moeten we weer een nieuw Schoolondersteuningsprofiel (SOP) schrijven.
Er komen tevredenheidsonderzoeken aan onder ouders, leerkrachten, kinderen.

6. Begroting
Begroting en jaarrekening: op 6 november gesprek over afgelopen jaar
14 november gesprek over begroting nieuwe jaar.
In november kunnen we de begroting bespreken in de MR-vergadering.
De MR wil graag weten welke subsidies er langs komen.
Er zijn 2 grote subsidies: 1 voor taalactivering en 1 van samenwerkingsverband. Er is nu een cultuurcoördinator die bijvoorbeeld de muzieklessen gaat bekijken. Lide zal het gemeentelijk jeugdbeleid laten lezen.

7. Huidig aannamebeleid
Een half jaar geleden hebben we een nieuw aannamebeleid vastgesteld. Dat is nu in werking. Staat op de website en is conform de wensen van de gemeente.

8. Schoolplan 2017/2018
De planperiode is al 2 jaar bezig. In 2019 zal er een nieuw schoolplan voor de toekomst komen. We kunnen ons nu beter richten op het jaarplan.
De schoolgids is wel klaar en deze zal door Lide gemaild worden.

9. Scholingsplan personeel
Verschillende leerkrachten gaan naar conferenties en cursussen.

10. Schoolplein kleuters
Er zijn geen negatieve geluiden bij Lide te horen geweest.
Ouders hebben wel positieve reacties gekregen.
Gesponsord door de Stichting € 5000,00 en de rest is voor de school.

11. Stand van zaken lopende projecten
Zonnehof: Er zijn veel plannen en tekeningen toegestuurd.
Bouw: het braakliggend terrein zal bouwrijp gemaakt worden, maar wanneer is niet duidelijk. Tijden van heien zullen besproken worden evenals een goede looproute van en naar het Dorpshuis.
Constructie schoolgebouw: Lide heeft moeder geantwoord, dat het gebouw onder facilitair toezicht van de ASKO valt en dat William Keizer hierover gaat. Jaap zal William Keizer hier nog naar vragen

12. Staking personeel
We zijn naar Den Haag geweest. Het was daar erg druk. Oppositiepartijen waren wel aanwezig, maar kregen geen podium. PO in actie is niet blij met het regeringsakkoord.
PO in actie roept op tot 2 dagen staken in november. De bonden zijn daar nu mee bezig.
De PO-Raad is het ook oneens met het regeerakkoord.

13. Fietsenstalling bovenbouw
Klagende ouders over de fietsenstalling. Leerkrachten spreken de leerlingen aan om de fietsen toch in de fietsenstalling te parkeren. De hoogte is ook een issue voor kleinere kinderen. Daar is ook discipline bij nodig.

14. Smalle gang
Is het een idee om ouders buiten de school te houden? Het is ook goed om ouders binnen de school te hebben. Als wij ouderbetrokkenheid willen stimuleren dan is dat juist ook waardevol.

15. Sponsorloop
Er is iets meer dan € 3000,00 opgehaald en er wordt € 5000,00 gedoneerd voor het schoolplein.

16. TSO
In het begin wel klachten van ouders. Deze ouders direct doorgestuurd naar SKOO. Het is goed om daar goed bovenop te gaan zitten. Ramon uitnodigen om daarover te spreken en de stukken te lezen. Er is wel minder ruzie. Is de bezetting wel goed? Is er een overzicht per dag en welke activiteiten zijn er?

17. Data volgende vergaderingen
Donderdag 30 november 19.30 uur
Dinsdag 16 januari 19.30 uur
Dinsdag 13 maart 19.30 uur
Donderdag 19 april 19.30 uur
Donderdag 28 juni 19.30 uur

18. WVTTK
Foto’s in de school zijn erg verouderd. Die moeten eigenlijk worden vervangen door recentere.

Conceptagenda:
 • Financieel jaarverslag OC
 • Begroting 2018
 • Vaststellen schoolgids
 • Samenwerkingsverband Joost van Kaan wil informatie geven over passend onderwijs.
 • Onderwijstijd van de leerlingen.

Actiepunten:
 •  Jaap zal het activiteitenplan aanpassen.
 •  Lide zal het gemeentelijk jeugdbeleid doorsturen.
 •  Jaap zal Marthe Lot en Arne introduceren bij de commissie Zonnehof.
 • Arne gaat informeren bij de kinderopvang hoe het daar zit met toedienen medicijnen.
 • Lide mailt de schoolgids
 • Jaap zal William Keizer mailen over de bouwstaat van de school.
 • Jaap nodigt Ramon uit voor de volgende vergadering en vraagt een week voor de vergadering de stukken.

Foto's

Video's

Meer informatie