Nieuwsbrief 9 13 juli 2018

  • Gemaakt op: 13-7-2018 11:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Donderdag 19 juli kennismaking nieuwe leerkracht(en) 
Op donderdag 19 juli aanstaande van 11.00 tot 12.00 uur gaan de nieuwe groepen 3 tot en met 8 naar hun nieuwe lokaal om daar kennis te maken met hun nieuwe leerkracht(en). Ook leerlingen die na de zomervakantie in deze groepen instromen van een andere school, kunnen dan kennis maken met hun nieuwe groep en de leerkracht(en).

Vrijdag 20 juli vrij 
Donderdag 19 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Om 15.00 uur start de
zomervakantie. We verwachten alle kinderen op maandag 3 september na een hopelijk heerlijke
ontspannen vakantie weer op school voor de start van het nieuwe schooljaar. We wensen u en uw
kind(eren) een hele fijne vakantie!

Schooljaar 2018-2019 zanggroep
Volgend schooljaar zal er op donderdagmiddag na schooltijd zangles gegeven worden aan leerlingen
van de groepen 5, 6 en 7 van de Grote Beer en de A. Bekemaschool. Deze lessen zijn van 15.15 tot 16.15 uur en worden gegeven door een docent van de Muziekschool. Het streven is om donderdag 17 september aanstaande te starten met de zanggroep. De brief waarin ouders hun kind kunnen opgeven voor de zanglessen is naar de ouders van groep 5, 6 en 7 van volgend jaar gemaild.

Waterspektakel gymlesDe gymles is afgelopen week omgebouwd tot een gym          plaatje 1.jpg
water spektakel. De trefballen zijn in de gymzaal vervangen
door waterballonnen.
Doel: het team met de rode lintjes moet alle obstakels overwinnen en het houten blokje in de bak
krijgen zonder afgegooid te worden.
Team geel probeert team rood af te gooien en team groen rolt de ballen terug naar team geel. Ieder
team doet elke ronde een andere taak. De kinderen hebben ervan genoten!

Tekenwedstrijd groep 3 
Om het thema ‘de hut’ af te sluiten, hebben de kinderen van groep 3 een tekenwedstrijd gehouden. De opdracht was: ‘Bouw de coolste boomhut ooit.’ De kinderen hebben een paar dagen de tijd gehad om aan hun tekening te werken en wie mee wilde doen aan de wedstrijd heeft zijn/haar tekening 
ingeleverd.

Het was voor de jury erg lastig om te kiezen, alle tekeningen waren prachtig! Toch heeft de jury een 
aantal winnaars geselecteerd in verschillende categorieën. De andere boomhuttekeningen kunt u 
bewonderen bij onze basecamp.

Hier zijn de winnaars:
plaatje 2.jpgDe vrolijkste boomhut – Liz
 plaatje 3.jpgDe creatiefste boomhut – Joshua
plaatje 4.jpgDe kleurrijkste boomhut - Novah
 plaatje 5.jpgDe coolste boomhut - Eli

De winnaars hebben nieuwe stiften en stickers gekregen om nog meer mooie tekeningen te kunnen 
maken! Gefeliciteerd winnaars! Wij zijn allemaal heel trots op jullie.

Correctie vrije dagen Hemelvaartweekend 
Volgend schooljaar hebben de leerlingen woensdag 29 mei (studiedag), donderdag 30 mei 
(Hemelvaart) en vrijdag 31 mei (gewone vrije dag) vrij. Dit stond niet correct vermeld in het overzicht 
van vrije dagen. U kunt de informatie over vakantiedagen en studiedagen ook vinden op de website.

Gevonden voorwerpen 
Denkt u eraan om komende week nog even bij Pien van de administratie te checken of er nog 
kledingstukken van uw kind(eren) bij de gevonden voorwerpen liggen? In de zomervakantie worden 
alle gevonden voorwerpen weer opgeruimd (naar een goed doel gebracht) om na de zomer met een 
schone lei te starten.

Binnen schoenen en gymspullen mee naar huis nemen 
Om na de zomervakantie weer fris te beginnen, willen we u vragen om alle binnen schoenen en de
gymnastiekkleding van uw kind(eren) mee naar huis te nemen. Alvast veel dank!

Bouwwerkzaamheden 
De planning van de bouwwerkzaamheden is als volgt:
I Heiwerk Week 27 tm week 34 2018 
II Fundering Week 35 tm week 41 2018 
III Prognose oplevering Vanaf de zomervakantie ’19 
IV Prognose inhuizing bewoners Rond de jaarwisseling ‘19/’20 5.

Bouwen in stedelijk gebied is niet altijd eenvoudig. Aan de Satellietbaan hebben we maar beperkte 
ruimte en moeten wij rekening houden met het reilen en zeilen van de omgeving. Een Bewuste Bouwer ontvangt graag feedback van u. Heeft u vraag, klacht, tip of compliment voor onze bouwplaats? Dan kunt u dat kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij ons bouwbedrijf terecht.

Informatie uit de MR 
In de voorgaande nieuwsbrief heeft u uitgebreid kunnen lezen met welke onderwerpen de MR zich 
bezig heeft gehouden. In deze nieuwsbrief informeren wij de ouders over de onderwerpen die in de 
laatste vergadering besproken zijn, nl de formatie, de jaaragenda en het afscheid van MR leden.

Formatie, financiële begroting schooljaar 2018/2019 en nieuwe schoolgids:
In verband met het vertrek van diverse personeelsleden is er in de afgelopen periode veel aandacht 
geweest voor de invulling van de openstaande vacatures en de financiële begroting om de vacatures op te vullen. Ook de vakantieplanning en planning van studiedagen zijn inmiddels gereed en 
gecommuniceerd naar ouders. De MR is op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de 
formatie en heeft de directie gevraagd de door haar voorgestelde formatie te onderbouwen. Ook 
hebben we ingestemd met de financiële begroting. De MR betreurt het grote aantal vertrekkende 
leerkrachten maar wenst hen veel succes in hun nieuwe uitdagingen. Tenslotte hebben we ingestemd met de vakantieplanning en de planning van studiedagen. De schoolgids 2018/2019 is nagenoeg gereed. In de zomervakantie zal de schoolgids uitkomen en gecommuniceerd worden naar de ouders.

Evaluatie MR:
Aan het begin van het jaar is er een MR activiteitenplan opgesteld. Hierin staan de onderwerpen die de MR gedurende het jaar moet behandelen. Sommige van deze onderwerpen zijn standaard; zoals: 
beleid, schoolgids, jaaragenda, formatie en financiële begroting. Gedurende het schooljaar echter 
kwamen er ook aanvullende onderwerpen op de MR agenda zoals verkeersveiligheid rondom de 
school, de veiligheidsproblemen vanwege de bouwwerkzaamheden, TSO, schoonmaak, natuurlijke 
speeltuin, protocol Code rood en nog een aantal andere onderwerpen. Terugkijkend op onze 
inspanningen en het oorspronkelijke MR jaarplan hebben we kunnen we vaststellen dat we alle punten uit dit plan behandeld hebben. We hebben daarnaast goed in kunnen gaan op onderwerpen die vanuit de ouders bij de MR binnen zijn gekomen. Voor het schooljaar 2018/2019 zullen we onze werkwijze handhaven. Verbetermogelijkheden zijn er natuurlijk ook. Voor MR vergaderingen hebben we het onderwerp subsidies als vast onderwerp op de agenda geplaatst zodat we als school nog beter in kunnen spelen op deze mogelijkheden. Daarnaast willen we nog meer en actiever contact met ouders.

Bezetting MR:
Onder de vertrekkende personeelsleden zijn twee MR leden (Giza en Simone). Door de enorme 
ervaring in het onderwijs, de kennis van de A. Bekemaschool, ervaring met MR werk en persoonlijke 
betrokkenheid zal de MR hen erg missen. Ook de goede inzet en de alerte en kritische houding van 
onze OMR lid Marthe Lot Vermeulen, die gaat verhuizen, zullen we gaan missen.

Door het vertrek van 3 personeelsleden zijn er ook 3 vacatures opgevuld en kunnen we Yvette van Tol en Rob Falize als MR leden personeelsgeleding (PMR) en Maureen Bult als MR lid oudergeleding 
(OMR) verwelkomen. Met deze nieuwe samenstelling van de MR behouden we gelukkig een hoop 
onderwijservaring en kritische houding vanuit zowel PMR als OMR.

De samenstelling wordt:
Jaap Bijl (Voorzitter, OMR), Arne Verbout (OMR), Maureen Bult (OMR), 
Laura Benninghof (PMR), Yvette van Tol (PMR), Rob Falize (PMR).

Informatie van de Oudercommissie (OC)
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreis, eindfeest e.d., zoals op elke school worden ook op 
A.Bekemaschool jaarlijks vele bijzondere, niet lesgebonden, festiviteiten gehouden. Gezien het drukke lesprogramma van de vele leerkrachten is het bijna onhaalbaar om hen dit zelf te laten organiseren. 
Hulp is hard nodig. En aan wie kan het team dit beter vragen dan aan de ouders / verzorgers? Daarom kent de A.Bekemaschool een Oudercommissie (OC), die wordt gevormd door een gezellige groep enthousiaste ouders. 

De Oudercommissie is geen inspraakorgaan. Vragen en problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de directie of de Medezeggenschapsraad (MR). Doordat de Oudercommissie veel contacten met ouders heeft, komen er wel signalen van allerlei aard bij de OC terecht. De OC tracht deze signalen zoveel mogelijk op de juiste plek neer te leggen voor een oplossing.

Activiteiten 
Als Oudercommissie geven wij graag ondersteuning aan de organisatie van vele activiteiten, die 
bedoeld zijn voor de leerlingen zelf. Uiteraard gaat de organisatie in nauw overleg en in goede 
samenwerking met het team. In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de 
ouders van de OC. Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats. In een schooljaar staan in elk 
geval de volgende activiteiten op het programma: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Paasontbijt, schoolreis, eindfeest. De data van deze activiteiten kunt u terugvinden in de kalender van de school en natuurlijk ook hier op de website. De betreffende contactpersonen bereiden de festiviteiten voor. Máár… voor het welslagen van het evenement zelf hebben we altijd de hulp van vele ouder(s) / verzorger(s) hard nodig. 
Zonder de inzet en de betrokkenheid van ouders is het voor ons onmogelijk om geslaagde activiteiten 
op touw te zetten. Ouders die willen helpen, vullen de intekenlijsten in die voor iedere activiteit bij de 
basecamps opgehangen worden.

Vergaderingen 
Eens in de zes weken wordt er vergaderd om alle activiteiten soepel te laten verlopen. Bij deze 
vergadering is de directeur aanwezig. Ouderbijdrage Van de ouderbijdrage worden verschillende, 
ontspannende activiteiten bekostigd. Activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerst, carnaval e.d. U 
begrijpt dat deze activiteiten veel geld kosten. Aangezien de regering alleen de kosten voor het 
lesprogramma betaalt, moeten wij, als ouders, zelf de gezellige dingen betalen. De ouderbijdrage komt dus in feite bij de kinderen terug. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt extra betaald.

Hoogte ouderbijdrage 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt is al enkele jaren vastgesteld op € 50,00 per kind voor de 
groepen 1 t/m 7. Voor groep 8 is de ouderbijdrage € 115,00 per kind. Voor de kinderen die in de loop 
van het schooljaar instromen, wordt het bedrag in overleg met de penningmeester van de OC naar rato vastgesteld. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld.

Vrijwilligheid ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zonder ouderbijdrage zal het schooljaar voor uw 
kind(eren) een stuk minder gezellig zijn. Ouders die geen ouderbijdrage betalen, daarvan kunnen de 
kinderen niet mee op schoolreis. Wij willen graag dat alle kinderen met het schoolreisje mee kunnen 
gaan en bieden de ouders daarom de mogelijkheid voor een betalingsregeling. Indien u hier gebruik 
van wilt maken, dan kunt u dit aanvragen bij de directie.

Innen ouderbijdrage 
De Oudercommissie int de ouderbijdrage. Ouders die het bedrag per bankoverschrijving willen 
betalen, kunnen het overmaken naar:

Rekeningnummer: NL 81 INGB 0004719067
Ten name van Oudercommissie A.Bekemaschool in Duivendrecht
Onder vermelding van de naam en groep van elk kind.

De Oudercommissie beheert de ouderbijdrage. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester. Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kan er via de directeur een 
betalingsregeling worden afgesproken.

Notulen OC 
Van iedere OC-vergadering worden notulen gemaakt. Nadat deze zijn goedgekeurd, het geen steeds in de volgende vergadering gebeurt, kunnen ter inzage opgevraagd worden bij de OC.

Begroting
Ieder jaar wordt er door de penningmeester een begroting gemaakt. Voor alle festiviteiten wordt een 
bepaald budget uitgetrokken. De cijfers zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren. In het begin van het schooljaar wordt deze begroting tijdens een OC-vergadering vastgesteld.

Jaarrekening 
In de jaarrekening worden alle kosten die door de OC gemaakt zijn opgenomen. Met deze jaarrekening wordt door de OC financiële verantwoording aan de ouders afgelegd. Getracht wordt om jaarlijks evenveel uitgaven te doen, als er aan middelen zijn binnengekomen. Op dit moment heeft de OC een kleine reserve voor onverwachte uitgaven.

Kascommissie 
Jaarlijks moet de jaarrekening van de oudercommissie gecontroleerd en goedgekeurd worden door een onafhankelijke kascommissie. De kascommissie bestaat uit 2 leden van de MR. Elk jaar blikt de 
commissie terug met een jaarverslag en ook vooruit met een begroting voor het komende jaar. Deze 
worden gedeeld met de MR.

Bereikbaarheid 
Wilt u meer informatie over de Oudercommissie, de activiteiten of heeft u vragen of suggesties, dan 
kunt u te allen tijde contact opnemen met één van de leden. U kunt hen op school altijd aanspreken. 
Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage, dan willen we u vragen contact op te nemen met de 
penningmeester.

U kunt ons ook schriftelijk benaderen: 
Oudercommissie A.Bekemaschool 
T.a.v. de voorzitter van de OC 
Meteoor 55 1115 VW DUIVENDRECHT 
Ons e-mailadres is ocabekemaschool@gmail.com

Met vriendelijke groeten, Chantal Pals, Cynthia Blind, Elissa Gibbs, Bianca de Bruin, Stephanie Taylor,
Sabriene Imming, Sandhia Ramdjkoem

Informatie van de GMR van ASKO
Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de 
oudergeleding van de GMR

De termijn van één van de ouders is verstreken. Daarom zoeken we een nieuw enthousiast lid.

Wat is de GMR en wat doet de GMR

De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende 
medezeggenschapsraad van alle scholen van de ASKO. De ASKO is één stichting en veel beslissingen die de scholen aangaan worden op ASKO niveau genomen.

De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse bovenschoolse onderwerpen, ofwel 
onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO.

De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het personeel en 4 ouders van de scholen.

Wat ga je meemaken?
* De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00 uur.
* In het eerste gedeelte van de vergadering worden onderling punten besproken als                               
voorbereiding  op het tweede deel van de vergadering met de bestuurder.
* Er heerst binnen de GMR een prettige en informele sfeer. Je toekomstige collegae van de GMR zijn 
  zeer betrokken medewerkers en ouders die medezeggenschap hoog in het vaandel hebben staan 
en zeer serieus hun taak vervullen.
* De relatie met de bestuurder is open, prettig, informeel, maar zakelijk als dat nodig is. Er zijn korte
   lijnen.
* Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een basis cursus Medezeggenschap van 2 avonden te volgen.
* Voor elke vergadering is er een onkostenvergoeding van € 50, - 

Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel een e-mail naar gmr.asko@askoscholen.nl 

Proces:
* De sluitingsdatum kandidaatstelling is 15 september 2018.
* De verkiezing vindt in de week daarna plaats.
* De MR'en van de scholen kiezen uit de kandidatenlijst één persoon
* We zouden het prettig vinden als je in een paar regels kunt aangeven waarom en hoe je ons team wilt versterken.

Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen kun je via de mail stellen maar je hebt het snelst
antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25.
Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken.
Namens de GMR, Arnold Klamer voorzitter GMR

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie