Nieuwsbrief 11 20 juli 2017

  • Gemaakt op: 20-7-2017 13:25
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Pien Snabilie
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Groep 8 veel succes op het voortgezet onderwijs
Jeremy, Moïse, Rida, Serano, Stacey, Tommy, Graciëlla, Ymke, Rebecca, Lars, Nicky, Jasper, Noà, Mees, Laurens, Nathalie, Heleni, Susan, Elise, Laudine, Meyn, Hein, Julia, Jadir, Sasha, Rivkah, Leah, Sophie, Daan, Noor, Lawrence


Tot ziens het ga je goed
Zoë Wijnschenk, groep 4
Maese Bouterse, groep 4
Diguel Owusu, groep 3
Jenessa Addo, groep 4
Demi Kanis, groep 4
Roots Verkerk, groep 4
Jara Verkerk, groep C


Beste ouders,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De zomervakantie staat voor de deur. En daar hebben we allemaal heel veel zin in. We hebben een fantastisch eindfeest gehad, dat werd verzorgd door muziekcentrum ASLAN. De musical en het afscheid van groep 8 waren prachtig.

In deze nieuwsbrief wil ik u graag informeren over een aantal ontwikkelingen die na de zomer gaan plaatsvinden.

Na de zomer
We gaan na de zomer werken met een nieuwe methode voor Engels: Join In. We beginnen met de lessen Engels vanaf groep 5.

We starten ook met een nieuwe taalmethode: Taal Actief. Hiermee gaan we werken vanaf groep 4. De methode vervangt de oude methode Taaljournaal. In groep 3 wordt gewerkt met Lijn 3.

En dan is het eindelijk zover: het schoolplein wordt in de zomervakantie opgeknapt: op alle plekken waar ooit gras groeide wordt een vaste ondergrond aangebracht. Ook de zandbak wordt opgeknapt. Om dit mogelijk te maken heeft de mr. zich dit laatste jaar flink ingezet. De financiering wordt deels door de Stichting A. Bekemaschool mogelijk gemaakt en deels neemt de school dit voor haar rekening. Op dinsdag 12 september houden we een sponsorloop waarbij de opbrengst deels naar het schoolplein gaat.

Ook de aanleg van de natuurspeelplaats naast de school komt steeds dichterbij. Het inrichtingsplan is te zien in het dorpshuis. Het zou toch moeten lukken dat in het najaar de start van de aanleg kan beginnen. Met dank aan de mr die zich hard heeft ingezet om dit voor elkaar te krijgen.

Het is goed om te weten dat na de zomer ook een start gemaakt wordt met het bouwrijp maken van de bouwgrond naast de school. We hebben een goed contact met bouwbedrijf De Nijs zodat we hopelijk de mogelijke overlast zo gering mogelijk kunnen laten zijn.

Zoals u weet wordt de TSO flink verbeterd. De inschrijfprocedure is inmiddels gestart. Op de website vindt u de link naar het inschrijfformulier.

Maar allereerst wil ik u namens het hele team een hele fijne warme zomervakantie toe wensen! We hopen dat in het nieuwe regeerakkoord aandacht besteed zal gaan worden aan extra middelen voor het basisonderwijs. Indien dit niet het geval zal zijn, krijgen we misschien een hete herfst. Maar zover is het nog niet.
Wij zien u en de kinderen in ieder geval graag weer op maandag 4 september!

Eindejaar verslag MR
Beste ouders,

Nu we het schooljaar deze week gaan afsluiten, willen we -als MR- graag nog even van de gelegenheid gebruik maken om een terugkoppeling te geven over het afgelopen MR-jaar.

Het afgelopen schooljaar kenmerkt zich vooral als evenwichtig met een duidelijke beleidslijn. Uiteraard zijn er desondanks veel onderwerpen de revue gepasseerd en is er veel progressie geboekt.
Buiten onze reguliere controlerende en adviserende taak ten aanzien van het schoolbeleid, hebben we aan het begin van het jaar een aantal zaken hoog op de agenda gezet, waaronder de volgende :

Natuurspeeltuin
We zijn verheugd te melden dat er nu (eindelijk) een inrichtingsplan ter goedkeuring ligt, dat breed gesteund wordt, waarin de nieuwe speelplek naast de school komt te liggen.
Binnen de gemeentelijke werkgroep van de Zonnehof hebben we het gehele jaar door een zeer actieve rol gespeeld en hard “gevochten” om de natuurlijke speeltuin toch te kunnen realiseren naast de school.
Er was lange tijd sprake van een oplossing, waarbij de natuurlijke speeltuin in het nauw kwam of op een plek zou komen ver weg van de school.
Eén en ander is uitgewerkt in een aangepast inrichtingsplan, dat ter inzage ligt bij de gemeente tot 2 augustus en ook op de gemeentelijke website te vinden is.
We verwachten dat de natuurlijke speeltuin aankomend schooljaar gerealiseerd gaat worden.

TSO
Er zijn meerdere evaluaties geweest omtrent de TSO, mede na enkele klachten van ouders.
De schoolleiding heeft recentelijk samen met de TSO een mooi verbetertraject ingezet, waar wij als MR volledig achter staan.
U heeft hier onlangs meer informatie over gehad. We vertrouwen erop dat dit de TSO de nodige positieve impuls geeft.

Schoolplein
De MR vindt het faciliteren van buitenspelen erg belangrijk. Met de beperkte buitenruimte, die we hebben sinds de nieuwbouw, zal dan ook efficiënt moeten worden omgegaan.

Vanuit die zienswijze en mede na enkele klachten van ouders heeft de MR samen met de schoolleiding gekeken naar oplossingen om het schoolplein bij de kleuters duurzamer, leefbaarder, vrolijker en vooral minder modderig te maken.
De beschikbare middelen versus de hoge offertes voor het opknappen waren daarbij een groot struikelblok.
Echter, dankzij het doorzettingsvermogen van de schoolleiding en mede dankzij de financiële hulp van de ASKO alsook van de stichting ouders A.Bekema, zijn we verheugd dat de opknapbeurt binnenkort plaats zal vinden.

Ook zijn wij zeer blij met de mooie baskets, die nu een vaste plek op het schoolplein hebben gekregen.

Veilige fietsroutes naar school
De MR heeft deelgenomen aan het gemeentelijk initiatief tot inventariseren en verbeteren van fietsroutes in Duivendrecht.
Dit is nog steeds een proces dat gaande is; het duurt helaas erg lang. Er is gewerkt aan een analyse van de knelpunten in het verkeer met betrekking tot veiligheid vanuit de gemeentelijke projectgroep. De resultaten hiervan zullen op korte termijn met ons worden gedeeld. Op basis van de analyse en de inbreng van de betrokken partijen zal de projectgroep een advies aan het bestuur van de gemeente opstellen.
Vooralsnog is er uitgekomen, dat er een schoolzone op de wegen voor de scholen komt, die tot meer veiligheid zal moeten leiden rondom de scholen met name tijdens haal- en brengtijden.
De schoolzone zal worden gerealiseerd als onderdeel van de inrichting van het nieuwe Zonnehof.
We vertrouwen er uiteraard op dat u -als ouders- ook nu al rekening houdt met kinderen en met elkaar, zodat onveilige situaties kunnen worden voorkomen.

Begroting
De begroting is elk jaar een cruciaal element op de MR-agenda. Zijn er voldoende middelen ter beschikking? Moet er bezuinigd worden en waar? Hoe worden de centen verdeeld?
De MR heeft hierin een controlerende taak en wenst een financieel gezonde school. Dit laatste is nu gelukkig het geval, nadat in voorgaande jaren een tekort te zien was.
Dit jaar is de begroting sluitend en is er voldoende financiële ruimte, waardoor onder andere een methode Engels kan worden geïntroduceerd.
Dat de begroting positief uitpakt, komt onder andere door enkele wisselingen in het lerarenteam, maar ook doordat de afgelopen 2 jaar gericht is gekeken naar het uitgavenpatroon.

Formatie
De (P)MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van het formatieplan. We hadden ons dit jaar ten doel gesteld om ons tijdig te laten informeren en tijdig te adviseren. We zijn dit traject dan ook reeds in januari gestart.
Er is mede door de gunstige begroting voldoende ruimte in de formatie, waardoor er aankomend schooljaar geen formatieplaatsen verloren gaan.
Ondanks het vertrek van enkele ervaren leerkrachten is het de schoolleiding en haar team gelukt alle formatieplaatsen goed in te vullen.
Het is hierbij voor ons -als MR- essentieel dat de huidige leerstijlen en het schoolconcept goed geborgd worden binnen het team; ook wanneer nieuwe leerkrachten aantreden.

PO-in-actie
Zoals u heeft vernomen heeft de school meegedaan aan de landelijke prikactie PO-in-actie. De MR heeft deelname aan deze actie ondersteund. Wij zijn benieuwd wat deze actie teweeg heeft gebracht en zullen verdere ontwikkelingen blijven volgen.

We danken Lide en de leerkrachten voor de prettige en positieve samenwerking en kijken alweer uit naar het volgende schooljaar. Vanuit de oudergeleding van de MR zal Jaap Bijl dan de voorzittershamer overnemen van ondergetekende.

We wensen iedereen een prettige zomervakantie toe.

Namens de MR, Marc Visser
mrabekemaschool@gmail.com
 

Jaaroverzicht 2016-2017 activiteiten Oudercommissie
De zomervakantie staat voor de deur en is er al weer een schooljaar voorbij.
De Oudercommissie is het afgelopen schooljaar weer volop bezig geweest voor alle leerlingen. Hieronder een overzicht van alle activiteiten.

Sinterklaasfeest
Half november is de school versierd voor het Sinterklaasfeest. Op 5 december kwam Sinterklaas met zijn Pieten op een hele bijzondere manier een bezoek aan de school brengen. Helaas voor de leraren sneuvelde de overheerlijke taart die de Pieten mee hadden genomen op het schoolplein. Het was een heel gezellig feest.

Kerstviering
Vanaf 6 december was de school ineens helemaal in kerstsfeer. Geeft toch altijd een bepaalde sfeer van gezelligheid en saamhorigheid in de school. Op donderdag 22 december hebben alle kinderen een mooie kerstviering in de Sint Urbanuskerk gehouden en daarna gingen zij in optocht, inclusief lampionnen, door het dorp terug lopen naar school. Daar kregen de kinderen een heerlijk broodje worst en iets te drinken. Op het schoolplein was het één en al gezelligheid.

Carnaval
Vrijdag 17 februari was het één gezellige boel op school, het Carnavalsfeest barste los. De kinderen waren weer prachtig verkleed en er waren weer leuke activiteiten georganiseerd.

Paasontbijt
Donderdag 13 april begonnen alle leerlingen met een overheerlijk Paasontbijt. Daarna hebben alle groepen een mooie Paasviering gehad. De onderbouw bleef op school en kregen het Paasverhaal te horen. Ook waren er kinderen die iets mochten voordragen. Daarna gingen alle groepen de paaseieren zoeken. Altijd weer een leuke belevenis voor de allerkleinsten op school. De bovenbouw heeft de Paasviering in de Sint Urbanuskerk gehouden. Alle kinderen kregen aan het eind een kleine traktatie mee naar huis.

Kamp groep 8
Afgelopen mei ging groep 8 op kamp. Wat een prachtig weer hebben zij gehad en werd dit een mooie afsluiting van hun basisschool.

Schoolreis
Vrijdag 30 juni was het weer zo ver, de dag waar alle kinderen met smart naar hebben uitgekeken … de schoolreis. Groep 1 en 2 gingen naar Oud Valkeveen, groep 3 t/m 5 naar Drievliet, groep 6 en 7 naar De Efteling. Alle schoolreisjes zijn goed verlopen en de kinderen kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Eindfeest
Woensdag 19 juli werd het eindfeest voor alle leerlingen en leerkrachten gehouden. De kinderen werden ’s ochtends met gezellige wereldmuziek onthaalt op het schoolplein. Daarna kregen alle groepen 2 workshops. Na het oefenen hebben alle groepen een prachtig optreden op het schoolplein gegeven. Wat was het gezellig en ook erg leuk dat zoveel ouders aanwezig waren om de kunsten van de kinderen te aanschouwen. Wij kunnen terugkijken op een zeel geslaagd eindfeest. Met als klap op de vuurpijl het afscheid van de leerlingen van groep 8. Daar een ere haag die gevormd werd door de andere groepen verlieten zij de school. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 succes en heel veel plezier op de middelbare school.

De Oudercommissie kijkt terug op een geslaagd schooljaar. Buiten deze activiteiten hebben wij ook nog iets voor het team van de leerkrachten op de “dag van de leraar” georganiseerd. En hebben verschillende groepen leuke excursies gemaakt, o.a. naar Artis, Verzetsmuseum.
Deze activiteiten zijn allemaal gefinancierd vanuit de Ouderbijdrage. U ziet wat er allemaal mogelijk is!

Wij willen alle hulpouders die hebben geholpen heel hartelijk bedanken. Mede door jullie inzet kan de Oudercommissie al deze activiteiten voor de leerlingen organiseren. Dank jullie wel!

Wij wensen u allemaal een hele mooie zomer toe en volgend schooljaar staan wij weer voor de leerlingen klaar.

Groet,
Bianca, Chantal, Cynthia, Elissa, Oneeka, Sabriene, Sabrina, Sandhia, Stefanie & ViolaFoto's

Video's

Meer informatie