‘Wie we zijn, waar we in geloven, waar we voor staan en waar we voor gaan’ vormt de basis van waaruit we op onze scholen van betekenis willen zijn voor leerlingen en hun leefwereld. Het geeft voeding aan onze keuzes en is leidraad voor ons gedrag en handelen. Met elkaar hebben we de contouren geschetst van wat we belangrijk vinden voor de komende beleidsperiode. Deze geven weer waar we ons als ASKO-scholen gezamenlijk aan committeren.

We richten ons met ons koersplan in de komende periode op 3 ambitielijnen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en direct uit onze missie en visie volgen:

1. Brede ontwikkeling
2. Duurzaamheid
3. Verbondenheid

Elke ambitielijn kent een kernambitie met speerpunten. Daarmee definiëren we onze beloftes aan elkaar, aan de samenleving, de leerlingen en hun ouders. Per speerpunt onderscheiden we meetbare, merkbare en zichtbare doelstellingen.
De voedingsbodem voor het verwezenlijken van onze ambities is onze kwaliteitscultuur. Een cultuur waarin we samen leren, kennis delen, verantwoordelijkheid nemen en voortdurend werken aan het verbeteren van onze eigen ontwikkeling, van het team en van ASKO als geheel.

Met onze ambities en speerpunten richten we ons ook op de belangrijkste bedreiging voor de komende jaren: het lerarentekort. Dat tekort lossen we niet op. Wél kunnen we inzetten op andere wijzen van inrichting van het onderwijs en door aantrekkelijk te zijn als werkgever. Met onze ambities en speerpunten zetten we vanuit meerdere perspectieven in om op verantwoorde wijze om te gaan met het lerarentekort.

Met het waar maken van onze ambities en speerpunten noemen we met nadruk onze schoolleiders. Zij hebben de cruciale rol om deze te vertalen naar schoolspecifiek beleid en deze te doen realiseren. Het koesteren van hun inzet en kwaliteiten is nodig om onze doelen te kunnen realiseren.

Ambities en speerpunten 2023 - 2027

1. We garanderen brede ontwikkelingsmogelijkheden
A. We behalen, meten en borgen ambitieuze kwaliteitsdoelen
B. Alle leerlingen verlaten groep 8 functioneel geletterd
C. Alle leerlingen verlaten groep 8 als wereldburgers
2. We ontwikkelen op duurzame wijze
A. We ontwerpen toekomstgericht onderwijs
B. Onze medewerkers zijn bevlogen professionals door duurzame inzetbaarheid
3. We versterken onszelf in verbinding met elkaar
A. We groeien door samen te onderzoeken en te leren
B. We vergroten kansen door samenwerking met ouders en partners in de wijk