Ambitie 3 : We versterken onszelf in verbinding met elkaar

We realiseren onze gedeelde ambities op professionele, saamhorige en solidaire wijze. We nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk en het succes van de ander.

Speerpunt A: We groeien door samen te onderzoeken en te leren

We onderzoeken wat goed is en wat versterking vraagt, stellen vragen die helpen ontwikkelingen aan te jagen en kwaliteit te verhogen.

Als je niet weet waar je naartoe gaat, kom je nooit ergens aan. Hoe comfortabel het soms ook lijkt om de bekende weg te bewandelen, we leren het meest van de onbegane paden. Van de momenten van reflectie die nodig zijn om stil te staan bij onze dilemma’s en uitdagingen. En van het feit dat we “positief wederkerig” van elkaar afhankelijk zijn. Onze ontwikkeling als professional heeft invloed op de ontwikkeling van het team en de school en niet in de laatste plaats op de ontwikkeling van de leerlingen. We waarderen de kwaliteit die er al is om nieuwe kennis te kunnen construeren. We begrijpen dat goed onderzoek doen helpt.

De ASKO-professional heeft een onderzoekende houding: deze haalt kennis van buiten naar binnen, wisselt inzichten uit met collega’s, raadpleegt wetenschappelijke bronnen en weet gefundeerd te onderbouwen wat werkt en wat niet werkt. Leren en ontwikkelen is een continu proces van periodieke en consistente reflectie. Wat hebben we vandaag geleerd? Wat ging goed, wat kan er beter? Hoe bewust ben je onderweg? Welke inzichten heb je opgedaan? Wat belemmert je? Waar geniet je van? Wat zou je anders willen? En waar kun je anderen mee op weg helpen?

Bij ASKO sta je er niet alleen voor en leren we in een permanente dialoog. Met collega’s, en ook door samenwerking met onze kennispartners en andere partijen rond de school. We zijn een lerende organisatie waarin we in staat zijn de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Deze continue transformatie vereist naast het aanleren van nieuwe vaardigheden ook het afleren van oude gewoontes. Het is noodzakelijk dat de organisatie voldoende vrijheid van de leiding krijgt om zichtzelf steeds aan te passen.

Binnen onze lerende organisatie leer en ontwikkel je op eigen wijze; in verbinding met elkaar; met aandacht en ambitie; waarbinnen informeel en formeel leren steeds vanzelfsprekender plaats vindt. De ASKO wil hiertoe duurzaam investeren in alle medewerkers, zodat er een optimale afstemming tussen de ambities van de ASKO en de persoonlijke ambities van de medewerkers plaatsvindt. ASKOSCHOOL staat symbool voor de rijke leeromgeving waarin iedere medewerker van ASKO leert en zich ontwikkelt. ASKOSCHOOL vormt als kenniscentrum het hart voor een infrastructuur waarin scholing, begeleiding, coaching, onderzoek vanzelfsprekend zijn en waarin leerteams en kennisnetwerken een vaste basis vormen.

In het traject Opleiden in School werken meerdere ASKO-scholen aan het gezamenlijk opleiden van studenten tot startbekwame, eigenzinnige en wereldwijze leraren. Daarmee werken we aan blijvende professionalisering en laten we zien hoe mooi het vak van leraar is. Met het partnerschap Opleiden in School tonen we ook aan dat je als leraar telkens beter wordt door samen te leren en ontwikkelen. Als medewerker bij ASKO ben je betekenisvol en kun je met trots je meesterschap uitdragen en versterken. Zo maken we elkaar beter en dragen we elke dag bij aan de best mogelijke kwaliteit van onderwijs.

Zo urgent is het

We vinden het van belang dat ASKO een toekomstbestendige en wendbare organisatie is en blijft. Dit om adequaat en tijdig te kunnen anticiperen op interne en externe ontwikkelingen. Het vraagt van onze organisatie dat we processen en systemen hierop inrichten, maar het vraagt bovenal van onszelf dat we kritische vragen stellen, samen onderzoeken wat werkt en nieuwe mogelijkheden blijven ontwikkelen. Om nieuwe antwoorden te vinden op complexe uitdagingen waar we voor staan, zullen we nadrukkelijk meer verbindingen tussen de scholen moeten realiseren. Welke kennis en ervaring zit er al waar we van kunnen leren? Hoe kunnen we co-creëren vanuit een gemeenschappelijk kader? Met deze vragen moeten we aan de slag om samen oplossingen te ontwerpen voor actuele en toekomstige uitdagingen.

(In lijn met de belofte om de ander te versterken en om gezamenlijk op te trekken in complexe uitdagingen, zoeken we elkaar op, zijn we nieuwsgierig naar wat er mogelijk is en gaan we in gesprek over wat we belangrijk vinden. Dat gaat ons helpen om de interne verbinding te versterken en om aantrekkelijk te blijven voor ASKO te werken.)

Wat hebben we over vier jaar bereikt?

De professionele ASKO-cultuur is een onderzoekende cultuur, die zich vertaalt in leerteams, in werken vanuit wetenschappelijke inzichten en in het gedrag en handelen van onze professionals. We zien elkaar als volwassen professionals met een ‘groei-mindset’ die in staat zijn om verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling te nemen en dat van elkaar mogen verwachten. Solidariteit speelt daarin een belangrijke rol.

In onze lerende organisatie (‘learning community’) staan we open voor de waarheid en de kennis van de ander. Zijn we ontvankelijk voor andere beelden van de werkelijkheid. Door dat nieuwe terrein te verkennen en daarover in gesprek te gaan, geven we een impuls aan onze eigen ontwikkeling.

Continu ontwikkelen en expertise delen doen we onder andere in leerteams en kennisnetwerken, door het opleiden in school (OPLIS) en onderzoek door en met studenten. Door een centraal en laagdrempelig ASKO-kenniscentrum en leerrijke omgeving (ASKOSCHOOL) versterken en verbreden we waardevolle verbindingen. Door middel van bijvoorbeeld Lesson Study kunnen we samen lessen ontwerpen en instructies verbeteren. We hebben geaccrediteerde opleidingsscholen en actieve onderzoekscoördinatoren. Onderzoeksmatig handelen zien we terug in kritisch denken, met elkaar in dialoog gaan over kwaliteit en cyclisch werken. Essentieel onderdeel van de onderzoekende houding is ook dat we elkaars kwaliteiten benutten.

De onderzoekende cultuur is vervlochten in alles wat we doen. Op alle niveaus en vanuit meerdere perspectieven. Of het nu gaat om de keuze van een methode, de reflectie op de leerdoelen na een les of complexe organisatievraagstukken. We leren en ontwikkelen volgens onze PDSA-cyclus. We versterken onze onderzoekende houding en spreken elkaar daarop aan. Volgens 'Van den Herik en Schuitema’ is er sprake van een onderzoekende houding als iemand gemotiveerd is, het vertrouwen heeft en in een veelheid aan beroepssituaties opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam en kritisch is.

De kennisnetwerken zijn sterk gepositioneerd en worden vanuit ASKOSCHOOL geregisseerd. We verdiepen, verbreden en verankeren kwaliteit op basis van data en kennis. Dat maken we in meerdere contexten consequent zichtbaar. We leren van rolmodellen, degenen die ons voorgegaan zijn in een ontwikkeling. Dat doen leerlingen en dat doen we als professionals. Kwaliteit bewaken en versterken vraagt om kritische observatie en opvolging. Wat zie je gebeuren? Wat voel je daarbij? Wat levert het op? Waar zit de kern van kwaliteit en hoe krijg je daar grip op? We maken kwaliteit structureel en op meer plaatsen zichtbaar binnen ASKO.

Wat spreken we met elkaar af?

  • Het bestuur stimuleert het gebruik van verborgen kennisbronnen, het creëren van kennis en maken kwaliteit daarmee zo tastbaar mogelijk in resultaten en beleving. We sluiten daarvoor aan bij externe netwerken zoals WOA en ONA Amsterdam.
  • Onze scholen voeren met elkaar een gefundeerde dialoog over het waarom van onze keuzes, over de bedoeling van ons onderwijs, over het versterken van onze gezamenlijke meerwaarde.
  • Onze scholen bevorderen een professionele onderzoekende en lerende cultuur, waarbij we onszelf, elkaar en onze belanghebbenden kritisch bevragen met als doel om voortdurend te verbeteren. Onze scholen stimuleren daarbij professionals tot een onderzoekende houding, onderzoeksmatig werken, systematische reflectie, en gebruik van onderzoek, literatuur en data.
  • Onze scholen maken gebruik van ASKOSCHOOL ter bevordering van ontwikkeling, opleiding, scholing, begeleiding, coaching, onderzoek en kennisuitwisseling.
  • Onze scholen zijn OPLIS-school en zetten leerkrachten-in-opleiding op gepaste wijze in.
  • Het bestuur faciliteert onderzoeksmatig werken in leerteams, de inzet van expertleerkrachten en het benutten van kennisnetwerken. Daarvoor is een kennisbank van onderzoeken, verslagen, toolkits , professionele kwaliteiten en ervaringen voorhanden.

Hoe weten we dat we onze doelen bereikt hebben?

  • Het bestuur verantwoordt zich over de voortgang van de onderzoekende en lerende cultuur in de organisatie.
  • Het bestuur toont aan verdieping, verbreding en verankering van kwaliteit op basis van data en kennis te faciliteren en voortgang te monitoren.
  • Het bestuur faciliteert ASKOSCHOOL tot drijvende kracht ten behoeve van ontwikkeling, opleiding, scholing, begeleiding, onderzoek en kennisuitwisseling.
  • Het bestuur publiceert resultaten van uitgevoerde onderzoeken en maakt de opbrengst van onderlinge kennisuitwisseling tussen de scholen zichtbaar.