We werven én behouden voldoende gekwalificeerde medewerkers. We focussen op persoonlijke ontwikkeling en op welbevinden. Om continuïteit van onderwijs te waarborgen moeten we óók inzetten op duurzame inzetbaarheid van personeel. We moeten inzetten op goed werkgeverschap en voldoende kwalitatief personeel. ‘Goed werkgeverschap’ is het belangrijkste thema waar we uit het vorig Koersplan vervolg aan geven. Door die inzet kiezen leerkrachten en overig personeel bewust voor onze organisatie, bij werving en bij behoud van personeel. Investeren in bekwaamheid en in ‘werkgeluk’ moeten vanzelfsprekend zijn.

We kunnen onze medewerkers duurzaam inzetten wanneer:

 • We professionalisering in voldoende mate faciliteren en stimuleren. Immers, iedere medewerker wil goed functioneren en van betekenis zijn.
 • We oog hebben voor ambities en gewenste meerwaarde van onze medewerkers. De gesprekkencyclus en het loopbaanpadenbeleid zijn de kern van goed personeelsbeleid.
 • We ruime aandacht hebben voor werkgeluk en welbevinden. Persoonlijke aandacht -zeker voor ervaren werkdruk-, een goede sfeer en prettige verstandhoudingen zijn de sleutel van succes voor bevlogen medewerkers.

Met een groot aanbod voor professionalisering, differentiatiemogelijkheden, betere mogelijkheden om te specialiseren en door meer loopbaanperspectieven (ook in relatie tot leeftijdfase en generatie) maken we het vak van specifiek leraar aantrekkelijker en versterken we onze reputatie als aantrekkelijk werkgever, zowel voor zittende als nieuwe medewerkers.
Speciale aandacht is er voor begeleiding en scholing van leerkrachten-in-opleiding en startende leerkrachten. Behoud van deze groep is van groot belang.

Gerichte mobiliteit, oftewel strategische personeelsplanning, moet ertoe leiden dat personeel op die plek werkt waar ze het meest tot hun recht komen en die het best recht doet aan hun ambities en kwaliteiten. Daarnaast besteden we in trainingen en opleidingen gericht aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn om anders te organiseren, samen te werken, onderzoeksmatig te kunnen werken, een ‘groei-mindset’ verder te ontwikkelen. Met zo’n aanbod willen we onderscheidend zijn ten opzichte van andere schoolbesturen.

Wat positief bijdraagt aan het werkgeluk is een ondersteunende kwaliteitscultuur, mogelijkheden om te blijven ontwikkelen, aandacht voor vermindering van werkdruk, energie gevende werk- en rustplekken, mensgericht leiderschap, heldere processen en werkwijzen en goede ondersteunende technologie. Van onze leidinggevenden verwachten dat zij hieraan actief bijdragen.

En natuurlijk voldoen we aan onze kernwaarden: ASKO verbindt, met aandacht en ambitie. In de praktijk maken we dat concreet en zichtbaar en zorgen ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en gezien voelen. Medewerkers moeten binnen ASKO de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. We verwachten van alle medewerkers dat zij initiatief en verantwoordelijkheid nemen om hun professionalisering, functioneren, vitaliteit minstens op peil te houden.

Zo urgent is het

Waar veranderingen de nieuwe constante factor zijn en het lerarentekort ons raakt, is het zaak om voldoende houvast te blijven bieden en iedereen voldoende te zien en te waarderen. Als de spoeling dunner wordt en de spanning in de arbeidsmarkt aanhoudt, zullen we er meer dan ooit voor moeten zorgen dat we vitaal en bevlogen blijven in ons werk. Voldoende instroom en mobiliteit, afwisselend en uitdagend werk en aandacht voor de manier waarop we ons werk doen, zijn enkele mogelijkheden waarop we daar invulling aan moeten geven. Voor schoolleiders is de uitdaging om in alle drukte ook oog te blijven houden voor welzijn en welbevinden van hun teamleden én zichzelf. Het bestuursbureau heeft een belangrijke ondersteunende rol. Je bent zo goed als je de ander laat zijn.

Wat hebben we over vier jaar bereikt?

Op de ASKO scholen zien we een stabiele instroom en een sterk teruggelopen ziekteverzuim en verloop. Leerlingen en hun ouders waarderen onze bevlogen professionals, die hun werk als inspirerend en zinvol ervaren, die open staan voor ontwikkeling en die goede relaties onderhouden met leerlingen en collega’s. We streven ernaar dat medewerkers zich energiek, vitaal en sterk voelen en dat zij beschikken over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Kenmerkend voor bevlogen medewerkers is ook dat zij de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie benutten en voortdurend willen leren van en met elkaar.

ASKO-professionals voeren waarderende gesprekken met elkaar, waarin ze met elkaar uitwisselen hoe ze de passie voor hun vak behouden en wat ze daarvoor nodig hebben. In de ASKO-scholen is ruimte voor ieders talent en medewerkers worden daarin gehoord en gefaciliteerd. Teamleden herkennen elkaars kwaliteiten en benutten die ook.

Duurzame inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en datzelfde geldt voor werkgeluk en vitaliteit. We geven vorm aan duurzame inzetbaarheid door een goede gesprekkencyclus, loopbaanpadenbeleid en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. We richten ons op werkgeluk voor alle collega’s. De inzet van o.a. stagiaires, LIO’ers en zij-instromers is daarbij vanzelfsprekend. Daarentegen gedogen we de inzet van onbevoegden, ZZP’ers en detacheringsbureaus tot een absoluut minimum. En we staan stil bij de positieve voorbeelden van duurzame inzetbaarheid, delen dat met collega-scholen en vieren onze successen.

Wat spreken we met elkaar af?

 • Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid voor het creëren van eigen opleidingsmogelijkheden.
 • Onze scholen profileren zich nadrukkelijk als aantrekkelijk werkgever en zetten continu in op werving en behoud van kwalitatief goed personeel. Het personeelsbeleid is daar dienend aan.
  Dankzij onze focus op behoud en duurzame inzetbaarheid zijn we in staat om het ziekteverzuim en de ongewenste uitstroom tot maximaal 6% op te laten lopen. Nadruk ligt op begeleiding van startende leerkrachten en leerkrachten-in-opleiding en daarmee tevens het voorkomen van uitval.
 • Onze scholen verhogen systematisch de kwaliteit van professionals (onder andere door ASKOSCHOOL actief in te zetten voor ontwikkeling, scholing, onderzoek, begeleiding en coaching).
 • Onze scholen dragen actief bij aan het creëren van werkgeluk van medewerkers.
  Het bestuur stimuleert daartoe o.a. de realisatie van een waarderende gesprekkencyclus, de invoering van Klassewerkplek op scholen; en investeert in een aantrekkelijke inrichting van werk- en rustplekken.

Hoe weten we dat we onze doelen bereikt hebben?

 • Het bestuur realiseert ontwikkelingsgericht personeelsbeleid waarmee alle medewerkers herkennen het beste uit zichzelf, hun collega’s en hun leerlingen te kunnen halen.
 • Het bestuur evalueert de kwaliteit en professionele ontwikkeling van professionals en gebruikt de conclusies voor gerichte bijsturing.
  Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij een recente positieve beoordeling hebben of een plan van aanpak dat daartoe leidt.
 • Het bestuur evalueert bevlogenheid (waaronder vitaliteit, werkgeluk en ervaren werkdruk) bij professionals en gebruikt de conclusies voor gerichte bijsturing.
 • Het bestuur evalueert in-, door- en uitstroom van professionals (of gebrek daaraan) en gebruikt de conclusies voor gerichte bijsturing. Ongewenste uitstroom is tot een minimum beperkt.