We nodigen uit om onbevangen en met andere ogen te kijken, verdiepen en verkennen. Leerlingen weten zich daarmee op positieve wijze te verhouden tot zichzelf, de ander en de samenleving.

shutterstock 142307512 GrootWereldburgerschap gaat over de relatie tussen Ik, de Ander en de Samenleving. Kinderen leren onderdeel te zijn van de samenleving en leren hoe zij van meerwaarde voor die samenleving kunnen zijn. Zodat zij mét elkaar kunnen leven en niet náást elkaar. Wereldwijsheid bevorderen we als we kinderen kennis laten maken met onze verworvenheden, en ook met andere religies, culturen, tradities, gebruiken en levensovertuigingen. We leren kinderen om wat anders is met respect te verkennen en te waarderen. Leerlingen begrijpen wat ze zelf belangrijk vinden en waarom en wat dat betekent voor hun eigen, vrije keuzes. De samenleving maak je tenslotte samen en samenleven moet je leren. Respect, tolerantie, veiligheid, vertrouwen en solidariteit zijn belangrijke sleutelbegrippen als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. De verworvenheden in onze samenleving en een democratische grondhouding zijn daarbij principiële uitgangspunten.

We zien het als onze opdracht om actief invulling te geven maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, kansengelijkheid, diversiteit, inclusie, mondiale bewustwording en mensenrechten. We willen kinderen toerusten voor het functioneren in een samenleving met veel diversiteit. We willen maximale kansen voor alle kinderen creëren, waar ze ook vandaan komen en wat hun thuissituatie ook is. Met de inzichten van Wereldburgerschap geven we hier gericht aandacht aan. We nodigen uit om onbevangen en met andere ogen te kijken, verdiepen en verkennen. Om te leren van wat ongewoon en wellicht ongemakkelijk is.

Zo urgent is het

In het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam wordt ingezet op eerlijke en gelijke kansen, een duurzame toekomst en verantwoorde groei. Het vergroot de kansen van leerlingen hun leven lang en zorgt ervoor dat ze optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen. Het is van groot belang dat de randvoorwaarden daarvoor op orde zijn. Deze lossen we niet op, we willen daar wel aan bijdragen. Denk aan polarisatie, discriminatie, huiselijk geweld, gezondheid, armoede.

Een ander element is segregatie: een valkuil voor gelijke kansen. Het is belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Het moet niet uitmaken waar je wieg gestaan heeft en waar je naar school gaat. Wereldburgerschap, óók in de omliggende gemeenten, draagt bij aan ontmoeting en wederzijds begrip en versterkt het sociale weefsel in de samenleving. De keuzes die we nu maken, zullen voor langere tijd merkbaar en voelbaar zijn. En dat begint bij de leerkracht, die zich bewust is van culturele sensitiviteit en daar naar handelt.

Wat hebben we over vier jaar bereikt?

Wereldburgerschap is opgenomen in alle ASKO-schoolplannen. Medewerkers, ouders en samenwerkingspartners weten wat wereldburgerschap inhoudt en hoe elke school er invulling aan geeft. De ambities van wereldburgerschap hebben concreet vorm gekregen in een betekenisvol integraal aanbod, waardoor leerlingen leren onderdeel te zijn van de samenleving en hoe zij van meerwaarde voor die samenleving kunnen zijn. Leerlingen voelen zich gelijkwaardig, verantwoordelijk en verbonden ten aanzien van zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Ze zijn zich bewust van meerdere blikken op de werkelijkheid en van de impact van hun gedrag op de omgeving. Leerlingen begrijpen wat ze zelf belangrijk vinden en wat dat betekent voor anderen. Ze kunnen verder kijken dan hun eigen leefwereld en ze voelen zich verantwoordelijkheid voor het maken van duurzame keuzes. Op school ervaren leerlingen de wereld in het klein, halen we de wereld binnen en zijn we verbonden met de buitenwereld. We integreren wereldburgerschap waar mogelijk met andere vakken. Kortom, onze leerlingen weten:

 • omzien naar zichzelf,
 • omzien naar elkaar en
 • omzien naar de wereld.

Wat spreken we af om leerlingen maximale kansen te bieden?

 • Het bestuur en onze scholen creëren een cultuur waarin iedereen zich gezien voelt en zichzelf kan zijn, conform de theorie van Banks. Die cultuur omarmt diversiteit en streeft naar inclusie.
 • Onze scholen definiëren een visie, ambitie en leerdoelen voor wereldburgerschap, passend binnen het ASKO-kader, en leggen verantwoording af tot welke resultaten en effecten die leiden.
 • Onze scholen definiëren hun rol ter verbetering van de randvoorwaarden en de context waarin onze leerlingen opgroeien.
 • Onze scholen hanteren doorgaande ontwikkellijnen voor wereldburgerschap.
 • Onze scholen besteden aandacht aan de kracht van diversiteit, de verworvenheden van onze huidige samenleving, duurzame ontwikkeling en mondiale betrokkenheid. Deze aandacht is mede terug te zien in de dialogen die op school worden gevoerd en in een leerrijke omgeving op school.

Hoe weten we dat we onze doelen bereikt hebben?

 • Het bestuur ervaart actieve uitwisseling van expertise en ervaringen tussen de scholen.
 • Het bestuur bevraagt de scholen op de ingezette ontwikkeling en legt met vertrouwen externe verantwoording af over de bereikte gezamenlijke resultaten en effecten. Portfolio’s en presentaties van leerlingen dragen bij aan het zichtbare bewijs.
 • Het bestuur evalueert wat we zelf en wat anderen van onze ontwikkeling vinden en gebruikt daarbij benchmarkdata.