Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.​

Stroomschema:

Klembord01

De volledige regeling staat hier. Zie ook het overzicht contactgegevens van de in de regeling genoemde partijen.

Verwerking leerlingengegevens en privacy bij ASKO

Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen. Meer informatie over dit onderwerp treft u aan onder de knop privacybeleid.

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.