• Nieuws

De besturen van de Amsterdamse basisscholen hebben besloten tot het invoeren van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor het basisonderwijs.

​​​​​​​​​​​De besturen van de Amsterdamse basisscholen hebben besloten tot het invoeren van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor het basisonderwijs. Voor kleuters die met ingang van schooljaar 2015-2016 naar de basisschool in Amsterdam gaan, zal deze uniforme en transparante wijze van toelaten van toepassing zijn. De wijze van toelaten is eenvoudig, transparant en eerlijk. Het biedt aan ouders keuzevrijheid en garandeert de rechtsgelijkheid bij het krijgen van een plaats.

In de komende maanden zullen de (gemeenschappelijke) medezeggen- schapsraden van de basisscholen hun mening geven aan hun bestuur over deze nieuwe wijze van toelaten.

 
In de afgelopen jaren hebben ruim 100 basisscholen in West, Zuid, Oost (Watergraafsmeer) en Noord ervaring opgedaan met een gezamenlijk toelatingsbeleid. Op basis van deze ervaringen hebben de besturen en de
gemeente geruime tijd geleden geconcludeerd dat het wenselijk is om stadsbreed te komen tot een eenduidige en transparante aanpak voor het aanmelden en plaatsen van kleuters in het Amsterdamse basisonderwijs.

 
Het toelatingsbeleid (d.w.z. aanmelden en plaatsen) wordt voor alle basisscholen in Amsterdam gelijk. Ouders in de gehele stad krijgen in hun directe woonomgeving op minimaal zes scholen voorrang. Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun eerste voorkeur en geven hierbij in volgorde van voorkeur meerdere scholen op. Dit kunnen zowel de zes scholen zijn waar ze voorrang hebben, maar ook andere scholen in Amsterdam zijn.
De toedeling van plaatsen verloopt stadsbreed gelijktijdig en geautomatiseerd. Hierbij kunnen ouders er op rekenen dat zij een gelijke kans hebben om een plaats op een school van hun voorkeur te krijgen. De door hen
opgegeven voorkeuren worden bij de plaatsing strikt gevolgd. Bij de plaatsing krijgen de kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, altijd een plaats. Daarna komen de kinderen aan bod die in de buurt van de school wonen en dus op deze school voorrang hebben. Voor de overige plaatsen komen de kinderen in aanmerking die verder van de school wonen. Doel is ouders een zo hoog mogelijke school van voorkeur aan te bieden binnen een redelijke afstand van hun huisadres.

 
Het toelatingsbeleid zal voor alle ouders met een kind dat geboren is vanaf juli 2011 van toepassing zijn. In de tweede helft van dit jaar worden de betreffende ouders ​vanuit de gemeente hierover geïnformeerd. Deze ouders hoeven hun kind niet op meerdere scholen aan te melden en hebben tot tenminste 1 januari 2015 de tijd om hun kind aan te melden op een school van hun eerste voorkeur.

 
De schoolbesturen hebben de ambitie dat in 2016 minimaal 75% van de Amsterdamse kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur krijgt en minimaal 90% terecht komt op een plaats op één van de scholen in zijn
woonomgeving. De ervaringen in de verschillende wijken wijzen uit dat deze ambities ruimschoots gehaald kunnen worden.

 
Voor meer informatie:
Namens de schoolbesturen: Herbert de Bruijne voorzitter BBO, Vereniging Amsterdamse Schoolbesturen Primair Onderwijs, info@bboamsterdam.nl ​of 06-54242086

 
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin