• Onderzoek

Brug tussen onderwijsonderzoek en -praktijk

Zaterdag 30 januari vond de ‘Research Ed’ plaats: een internationaal congres voor en door leerkrachten met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten. Na New York en Engeland vond het congres voor het eerst in Nederland plaats. De ASKO was erbij.

Are you sure?
Oprichter van research ED en voormalig leerkracht uit Londen, Tom Bennett opende het congres. Bennett is niet op zoek naar leerkrachten die onderzoeker willen worden, maar naar leerkrachten die zoeken naar bewijzen achter de beslissingen die ze nemen in hun dagelijks handelen. Bennett stimuleert leerkrachten in discussie te blijven met hun uitgangspunten en vragen te stellen over hun doen en laten. En zichzelf steeds de vraag te stellen ‘weet je het zeker’, ofwel ‘are you sure’?

Bruggen bouwen
Namens ASKO was onderzoekscoördinator Hester Edzes betrokken bij de gezamenlijke presentatie over de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk met collega’s van de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). We presenteerden het onderzoek van ASKO/UPvA/HvA naar het afstudeeronderzoek van UPvA studenten die geconfronteerd worden met een kloof tussen de verwachtingen van de school (Wat fijn de student komt onderzoek doen naar een praktijkprobleem) en de verwachtingen vanuit de opleiding (Jouw onderzoek moet wel voldoen aan wetenschappelijke eisen en criteria). Bruggenbouwen blijkt lastig te zijn voor veel studenten. In ons onderzoek creëerden we een context waarbij studenten samenwerkten in een onderzoeksgroep op school waarbij de onderzoeksbegeleider van de UPvA aansloot.


De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat een hoge mate van eigenaarschap en betekenis van alle betrokkenen bij het onderzoek en dialoog over de inhoud en het proces ervan leidt tot het krijgen van inzicht in en opbrengsten van onderzoek voor alle betrokkenen. De begrippen eigenaarschap, betekenis en dialoog lijken relevant voor alle onderzoek dat op school en in samenwerking met anderen wordt uitgevoerd.

Het is een goede zaak dat dit onderzoek zelf illustreert dat samenwerking tussen onderwijspraktijk en -onderzoek daadwerkelijk mogelijk is. Dat biedt aanknopingspunten om vanuit de ASKO structureler bruggen te bouwen met onderwijsonderzoekers.

NB: Dit onderzoek wordt deze week gepresenteerd op het VELON congres in Brussel. In juni 2016 verschijnt een publicatie in het VELON tijdschrift.

Vrije toegang tot onderzoekskennis
Tijdens het congres was er aandacht voor de toegang van leerkrachten tot kennis over (wetenschappelijk) onderzoek. Het is gebleken dat leerkrachten hiertoe geen vrije toegang hebben.
Aan iedereen die ook van mening is dat er vrije toegang moet zijn voor leerkrachten tot onderzoekskennis, is een petitie aangemaakt, die je via deze link kunt tekenen.
 http://petities.nl/petitions/vrije-toegang-onderzoekskennis-voor-leraren


 

Meer informatie:
http://www.researched.eu/